ราชการส่วนกลาง

ประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์และก็บริการ ฉบับที่ ๗๐ พุทธศักราช ๒๕๖๕

เรื่อง การแสดงราคารับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร๕ กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเพื่อผลิตหรือ
ขายจำเป็นต้องแสดงชื่อและก็ราคารับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรตามบัญชีแนบประกาศ รวม ๓๓ รายการ
ในเรื่องที่ราคารับซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรมีความเชื่อมโยงกับจำพวก จำพวก ประสิทธิภาพ ชั้น ความชุ่มชื้น
แล้วก็สิ่งแปลกปลอม ให้แสดงราคารับซื้อพร้อมกันกับใจความหรือรายการนั้นด้วย (ข้อ ๓) และกำหนดให้
ผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้เก็บ หรือโรงคัดเลือกใส่ (ล้ง) จะต้องแสดงราคารับซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรจำพวกเงาะ
ทุเรียน มะม่วง มังคุด ทดลองกอง ลำไย ลิ้นย่าง ส้ม รวมทั้งสับปะรด ภายในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาของทุกวี่วัน
หรือเมื่อเปิดทำรับซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว (ข้อ ๔) ดังนี้ การแสดงราคารับซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรให้ทำด้วยการเขียน พิมพ์ หรือปฏิบัติให้ปรากฏด้วยแนวทางอื่นบนแผ่นกระดาษ
แผ่นไม้ แผ่นกระจก ฝาผนังหรือวัตถุอื่นแล้วก็แสดงไว้ในสถานที่ที่รับซื้อ หรือรอบๆใกล้เคียงกับสถานที่
ที่รับซื้อนั้นด้วย (ข้อ ๕)
อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งมีมาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลการแสดงราคาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดังที่กล่าวมาข้างต้นมาข้างต้นและตาม แม้กระนั้นยังคงเจอความประพฤติความผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงราคาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอยู่เป็นประจำ พูดอีกนัยหนึ่ง ยังคงมีผู้ประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบผู้ซื้อด้วยแนวทางไม่ปิดป้ายแสดง
ราคาหรือแสดงราคาในลักษณะที่คลุมเครือ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกึ่งกลางเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งบริการ ฉบับที่ ๖๙ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เรื่อง การแสดงราคาผลิตภัณฑ์และก็ค่าสำหรับบริการ ไม่ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทุกจำพวกจะต้องปิดป้ายแสดงราคา ทั้งยังรายการสินค้าบางจำพวกยังเจาะจงไว้อย่างกว้าง เป็นต้นว่า
เครื่องดื่ม เครื่องเทศ เครื่องปรุงแต่งรสอาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป หนังสือเรียน หนังสือ หรือวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์การเรียน ทำให้ควรจะมีการแปลความหมายเพื่อผลดีสำหรับในการบังคับใช้ข้อบังคับ
ประกอบกับพ.ร.บ.กล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็น
ช่วงเวลานานทำให้มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในตอนนี้ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของบทกำหนดการทำโทษ ตัวอย่างเช่น มาตรา ๔๐ ที่กำหนดให้คนที่ไม่แสดงราคาไหมกระทำตามหลักเกณฑ์
กรรมวิธี แล้วก็ข้อจำกัดที่ระบุตามมายี่ห้อ ๒๘ จะต้องต้องโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท อันเป็นอัตรา
โทษปรับแบบคงเดิมนั้น ถ้าพินิจเปรียบเทียบกับกำไรของผู้ประกอบธุรกิจบางชนิดรวมทั้ง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วอาจมีผู้เห็นว่าเป็นอันตรายปรับปริมาณน้อย