Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Lao động - BHXH » Nghị định về lao động tiền lương
Thứ sáu, 22 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về lao động tiền lương

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

108/2010/NĐ-CP

29/10/2010

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,

trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

107/2010/NĐ-CP

29/10/2010

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

cơ quan,tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

93/2010/NĐ-CP

31/08/2010

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển

dụng, sử dụng và quản lý công chức

91/2010/NĐ-CP

20/08/2010

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do

Nhà nước làm chủ sở hữu

111/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

110/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,

trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

11/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng

lao động

168/2007/NĐ-CP

16/11/2007

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

 quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người  nước ngoài tại Việt Nam

167/2007/NĐ-CP

16/11/2007

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,

trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

166/2007/NĐ-CP

16/11/2007

Quy định mức lương tối thiểu chung

158/2007/NĐ-CP

27/10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên

chức

86/2007/NĐ-CP

28/05/2007

Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu

100% vốn điều lệ

162/2006/NĐ-CP

28/12/2006

Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu

tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

94/2006/NĐ-CP

07/09/2006

Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

3/2006/ND-CP

06/01/2006

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài, cơquan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

157/2005/NĐ-CP

23/12/2005

Nghị định quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

50/2005/NĐ-CP

11/04/2005

Nghị định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác

thi hành án dân sự

208/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

207/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước

206/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

203/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định quy định mức lương tối thiểu

155/2004/NĐ-CP

10/08/2004

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ

về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

145/2004/NĐ-CP

14/07/2004

Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của

người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến

quan hệ lao động

31/2004/NĐ-CP

19/01/2004

Nghị định điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993

114/2003/NĐ-CP

10/10/2003

Nghị định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

105/2003/NĐ-CP

17/09/2003

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

33/2003/NĐ-CP

02/04/2003

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định

chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

114/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

110/2002/NĐ-CP

27/12/2002

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

93/2002/NĐ-CP

11/11/2002

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể

41/2002/NĐ-CP

11/04/2002

Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

75/2001/NĐ-CP

19/10/2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NDD 46/1999/ND-CP ngày 01/7/1999 và ND 85/1998/ND-CP ngày 20/10/1998 về

tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

77/2000/NĐ-CP

15/12/2000

Điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp

và sinh hoạt phí

71/2000/NĐ-CP

23/11/2000

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

169/1999/NĐ-CP

03/12/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép

lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

46/1999/NĐ-CP

01/07/1999

Về sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử

dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

96/1998/NĐ-CP

17/11/1998

Chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức

85/1998/NĐ-CP

20/10/1998

Tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt nam

58/CP

31/05/1997

Nghị định trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công.

28/CP

28/03/1997

   Nghị định đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.

58/CP

03/10/1996

Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

23/CP

01/01/1996

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao

động nữ

92/CP

19/12/1995

Nghị định về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

72/CP

31/10/1995

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

7/CP

20/01/1995

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài

6/CP

20/01/1995

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

198/CP

31/12/1994

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

197/CP

31/12/1994

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

196/CP

31/12/1994

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

195/CP

31/12/1994

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ

nghỉ ngơi

27/CP

23/05/1993

Nghị định quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách

xã hội

165/HĐBT

12/05/1992

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động

56/HĐBT

30/05/1989

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

235/HĐBT

01/01/1985

   Nghị định về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang

8/CP

01/01/1960

Nghị định về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước


    


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.