Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Dân sự » Văn bản Đất đai - Nhà ở » Nghị định về Đất đai – Nhà ở
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về Đất đai – Nhà ở

Email In PDF.


Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải Văn bản

71/2010/NĐ-CP

23/06/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Chi tiết văn bản

88/2009/NĐ-CP

19/10/2009

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chi tiết văn bản

69/2009/NĐ-CP

13/08/2009

Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi tiết văn bản

123/2007/NĐ-CP

27/07/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Chi tiết văn bản

84/2007/NĐ-CP

25/05/2007

Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Chi tiết văn bản

90/2006/NĐ-CP

06/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Chi tiết văn bản

17/2006/NĐ-CP

27/01/2006

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chi tiết văn bản

13/2006/NĐ-CP

24/01/2006

Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Chi tiết văn bản

127/2005/NĐ-CP

10/10/2005

NĐ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với 1 số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Chi tiết văn bản

188/2004/NĐ-CP

16/11/2004

NĐ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Chi tiết văn bản

181/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Nghị định về thi hành Luật Đất đai

Chi tiết văn bản

164/2004/NĐ-CP

14/09/2004

Nghị định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án

Chi tiết văn bản

81/2001/NĐ-CP

05/11/2001

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Chi tiết văn bản

79/NĐ-CP

01/11/2001

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ/CP ngày 29/3/199 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Chi tiết văn bản

71/2001/NĐ-CP

05/10/2001

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

Chi tiết văn bản

66/2001/NĐ-CP

28/09/2001

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chi tiết văn bản

4/2000/NĐ-CP

11/02/2000

Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Chi tiết văn bản

25/1999/NĐ-CP

19/04/1999

Phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quền sở hữu nhà ở được quy định tại NQ số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/991 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/91

Chi tiết văn bản

17/1999/NĐ-CP

29/03/1999

Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Chi tiết văn bản

9/CP

30/01/1997

Về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Chi tiết văn bản

45/CP

03/08/1996

Về việc bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Chi tiết văn bản

21/CP

16/04/1996

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở

Chi tiết văn bản

85/CP

01/01/1996

Nghị định quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Chi tiết văn bản

21/CP

01/01/1996

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

Chi tiết văn bản

56/CP

18/09/1995

Nghị định ban hành Quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Chi tiết văn bản

18/CP

13/02/1995

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Chi tiết văn bản

11/CP

01/01/1995

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chi tiết văn bản

88/CP

17/08/1994

Nghị định về quản lý và sử dụng đất đô thị

Chi tiết văn bản

61/CP

05/07/1994

Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở

Chi tiết văn bản

60/CP

05/07/1994

Nghị định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Chi tiết văn bản

2/CP

15/01/1994

Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Chi tiết văn bản

64/CP

27/09/1993

Nghị định ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

Chi tiết văn bản

389/HĐBT

10/11/1990

Nghị định ban hành Quy chế cho thuê nhà và thuê lao động đối với người nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Chi tiết văn bản

30/HĐBT

23/03/1989

Nghị định về việc thi hành Luật Đất đai

Chi tiết văn bản

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.