Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Sở hữu trí tuệ
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản pháp luật Sở hữu trí tuệ

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

122/2010/NĐ-CP

21/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

119/2010/NĐ-CP

30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước

về sở hữu trí tuệ

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

03/04/2008

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở

hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

01/2001/2008/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BTP

29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

80/2006/QH11

29/11/2006

Luật Chuyển giao công nghệ

106/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

105/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

103/2006/NĐ-CP

22/09/2006

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

100/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về

quyền tác giả và quyền liên quan

08/2006/TT-BKHCN

04/04/2006

Hướng dẫn hoạt động dịch vụ sở hữu trí tuệ

30/2005/TT-BKHCN

30/12/2005

Hướng dẫn một số điều của nghị định số 11/2005/NĐ-CP quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

(sửa đổi)

11/2005/NĐ-CP

02/02/2005

Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

50/2005/QH11

29/01/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

42/2003/NĐ-CP

02/05/2003

Nghị định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

49/2001/TT-

BKHCNMT

14/09/2001

Thông tư hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT

ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số

12/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

6/2001/NĐ-CP

01/02/2001

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ

quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

54/2000/NĐ-CP

03/10/2000

Bảo hộ quyền sở hữu CN đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo

hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp

825/2000/ TT-BKHCNMT

26/05/2000

Thông tư Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

12/1999/NĐ-CP

06/03/1999

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

63/CP

01/01/1996

Nghị định quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

13/LCT/HĐNN8

11/02/1989

Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

3/NCPL

22/07/1989

Thông tư hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.