Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Doanh nghiệp » Thông tư về Doanh nghiệp
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Thông tư về Doanh nghiệp

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

52/2011/TT-BTC

22/04/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

157/2010/TTLT-BTC-BTP

12/10/2010

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng  và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

131/2010/TT-BTC

06/09/2010

Hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

14/2010/TT-BKH

04/06/2010

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

9/2007/TT-BTM

17/07/2007

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

3/2004/TT-NHNN

25/05/2004

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

2/NHNN

19/05/2004

Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

19/2003/TT-BTC

20/03/2003

Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

6/NHNN

23/12/2002

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 79 /2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ “Về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính

85/2002/TT-BTc

26/09/2002

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp Nhà nước

80/2002/TT-BTC

12/09/2002

Hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá

79/2002/TT-BTC

12/09/2002

Hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần.

55/2002/TT-BTC

26/06/2002

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

9/2002/TT-BLĐTBXH

11/06/2002

Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

42/2002/TT-BTC

07/05/2002

Hướng dẫn một số điểm qui chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

30/2002/TT-BTC

27/03/2002

Hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

20/2002/TT-BTC

11/03/2002

Hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động.

107/2001/TT-BTC

31/12/2001

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp

96/2001/TT-BTC

23/11/2001

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 03/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu.

89/2001/TTLT-BTC-BCA

08/11/2001

Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an.

5/2001/TT-BKH

30/08/2001

Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

38/2001/TT/BTC

05/06/2001

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

772/2001/TTLT-TCDC-NHNN

21/05/2001

Hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TCTD.

4/2001/TT-nhnn

18/05/2001

Hướng dẫn về Quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

2/2001/TT-BKHCNMT

30/03/2001

Thông tư Về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới ... doanh nghiệp có vốn đầu tư vào nước ngoài:

22/2000/TT-BTM

15/12/2000

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài

51/2000/TT-BTC

02/06/2000

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ

10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

04/04/2000

Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước

8/2000/TT/BLĐTBXH

29/03/2000

thông tư Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

7/2000/TT/BLĐTBXH

29/03/2000

Thông tư Hướng dẫn một số Điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước

3/NHNN7

13/08/1999

Thông tư hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

7/1999/TT/BTM

20/04/1999

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2345/1998/TT-BKHCNMT

10/12/1998

Thông tư hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

2345/1998/TT-BKHCNMT

04/12/1998

Hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

6/TCHQ

04/09/1998

Thông tư Hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

253/1998/TT-BGTVT

15/08/1998

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải của Công ty, doanh nghiệp tư nhân

385/1998/TT/BTM

28/03/1997

V/v ban hành quy chế cấp giấy phép cho các doanh nghiệp và cá nhân có hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu và việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp nước ngoài xin đặt VP đại diện tại VN và các doanh nghiệp VN xin đặt VP ở nước ngoài

9/9/LĐTBXH-TT

18/03/1997

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

1/1-BKH/DN

29/01/1997

Thông tư hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

81/TC/CĐKT

10/11/1995

Thông tư hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

71/TC/HCSN

30/09/1995

Thông tự quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể.

28/TC/CĐKT

31/03/1995

Thông tư hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp

7/TT/NH7

26/03/1994

Thông tư hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

472/K

01/01/1993

Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

141/K

03/03/1992

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số Điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 NĐ 222-HĐBT ngày 23/7/1991

4/BYT-TT

01/01/1992

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 222-HĐBT của HĐBT cụ thể hoá một số điểm trong Luật Công ty về lĩnh vực kinh doanh thuốc cho người

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.