Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Doanh nghiệp » Văn bản về chứng khoán
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản về chứng khoán

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

37/2011/TT-BTC

16/03/2011

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

95/2010/TT-BTC

30/06/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

43/2010/TT-BTC

25/03/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

29/2010/TT-BTC

04/03/2010

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

27/2010/TT-BTC

26/02/2010

Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phíhoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoánvà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

9/2010/TT-BTC

15/01/2010

Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

114/2008/NĐ-CP

03/11/2008

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

97/2007/TT-BTC

08/08/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

38/2007/TT-BTC

18/04/2007

Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

18/2007/TT-BTC

13/03/2007

Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

17/2007/TT-BTC

13/03/2007

Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

36/2007/NĐ-CP

08/03/2007

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoánvà thị trường chứng khoán

14/2007/NĐ-CP

19/01/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

161/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

66/2004/NĐ-CP

18/02/2004

Nghị định chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính

144/2003/NĐ-CP

28/11/2003

Nghị định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

90/2003/NĐ-CP

12/08/2003

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

110/2002/TT-BTC

12/12/2002

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

107/2001/TT-BTC

31/12/2001

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp

74/2000/TT-BTC

19/07/2000

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

22/2000/NĐ-CP

10/07/2000

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

55/2000/TT-BTC

09/06/2000

Hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

17/2000/NĐ-CP

26/05/2000

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán

11/2000/TT-BTC

01/02/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

48/1998/NĐ-CP

11/07/1998

Chứng khoán và thị trường chứng khoán

75/CP

01/01/1996

Nghị định về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.