Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu » Văn bản về Xây dựng
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản về Xây dựng

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

24/2011/NĐ-CP

05/04/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng

Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

114/2010/NĐ-CP

06/12/2010

Về bảo trì công trình xây dựng

48/2010/NĐ-CP

07/05/2010

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

39/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

38/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

37/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

108/2009/NĐ-CP

27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

38/2009/QH12

29/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

23/2009/NĐ-CP

27/02/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

49/2008/NĐ-CP

17/04/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

17/2008/NĐ-CP

04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

3/2008/NĐ-CP

07/01/2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

124/2007/NĐ-CP

31/07/2007

Về quản lý vật liệu xây dựng

99/2007/NĐ-CP

13/06/2007

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

78/2007/NĐ-CP

11/05/2007

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

41/2007/NĐ-CP

22/03/2007

Về xây dựng ngầm đô thị

29/2007/NĐ-CP

27/02/2007

Về quản lý kiến trúc đô thị

112/2006/NĐ-CP

29/09/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

111/2006/NĐ-CP

29/09/2006

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

2/2006/ND-CP

05/01/2006

Nghị định ban hành Quy chế khu đô thị mới

71/2005/NĐ-CP

06/06/2005

Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

46/2005/NĐ-CP

06/04/2005

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng

16/2005/NĐ-CP

07/02/2005

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

209/2004/NĐ-CP

16/12/2004

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

16/2003/QH11

10/12/2003

Luật Xây dựng

7/2003/NĐ-CP

30/01/2003

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

71/2001/NĐ-CP

05/10/2001

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

12/2000/NĐ-CP

05/05/2000

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ (kèm phụ lục)

52/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

92/CP

23/08/1997

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.

42/CP

16/07/1996

Về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

177/CP

20/10/1994

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

358/HĐBT

07/11/1990

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981

237/HĐBT

01/01/1985

Nghị định ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Thông tin đang cập nhật.....

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.