Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu » Văn bản về Xây dựng
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản về Xây dựng

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

24/2011/NĐ-CP

05/04/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng

Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

114/2010/NĐ-CP

06/12/2010

Về bảo trì công trình xây dựng

48/2010/NĐ-CP

07/05/2010

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

39/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

38/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

37/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

108/2009/NĐ-CP

27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

38/2009/QH12

29/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

23/2009/NĐ-CP

27/02/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

58/2008/NĐ-CP

05/05/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

49/2008/NĐ-CP

17/04/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

17/2008/NĐ-CP

04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

3/2008/NĐ-CP

07/01/2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

124/2007/NĐ-CP

31/07/2007

Về quản lý vật liệu xây dựng

99/2007/NĐ-CP

13/06/2007

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

78/2007/NĐ-CP

11/05/2007

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao

41/2007/NĐ-CP

22/03/2007

Về xây dựng ngầm đô thị

29/2007/NĐ-CP

27/02/2007

Về quản lý kiến trúc đô thị

112/2006/NĐ-CP

29/09/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

111/2006/NĐ-CP

29/09/2006

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

2/2006/ND-CP

05/01/2006

Nghị định ban hành Quy chế khu đô thị mới

71/2005/NĐ-CP

06/06/2005

Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

46/2005/NĐ-CP

06/04/2005

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng

16/2005/NĐ-CP

07/02/2005

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

209/2004/NĐ-CP

16/12/2004

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

16/2003/QH11

10/12/2003

Luật Xây dựng

7/2003/NĐ-CP

30/01/2003

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

71/2001/NĐ-CP

05/10/2001

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

12/2000/NĐ-CP

05/05/2000

V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ (kèm phụ lục)

52/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

92/CP

23/08/1997

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP, ngày 16/7/1996.

42/CP

16/07/1996

Về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

177/CP

20/10/1994

Nghị định về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

358/HĐBT

07/11/1990

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung thay thế Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232-CP ngày 06-06-1981

237/HĐBT

01/01/1985

Nghị định ban hành Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Thông tin đang cập nhật.....

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.