Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu » Văn bản về Bất động sản
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Văn bản về Bất động sản

Email In PDF.
Số, Ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu

09/2011/TT-BTNMT 31/03/2011 Thông tư quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
71/2010/QĐ-TTg 09/11/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010 Thông tư quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 15/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

102/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Quyết định Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
102 /2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Biểu giá đất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
35/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Quyết định Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
35/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Biểu giá đất Thành phố Đà Nẵng năm 2010 (Kèm theo Quyết định số: 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009

 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

13/2008/TT-BXD

21/05/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
153/2007/NĐ-CP 15/10/2007 Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản
123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Nghị định của Chính phủ số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
11/2007/CT-TTg 08/05/2007 Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ số 11/2007/CT-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2007 về việc triển khai thi hành luật kinh doanh bất động sản
63/2006/QH11 29/06/2006 Luật kinh doanh bất động sản của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
36/2006/TT-BTC 28/04/2006 Thông tư của Bộ Tài chính số 36/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất

 

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.