Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Kinh tế » Văn bản Đầu tư - Đấu thầu
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017

Đầu tư - Bất động sản...

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

24/2011/NĐ-CP

05/04/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

3/2011/TT-BKHĐT

27/01/2011

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

1/2011/TT-BKHĐT

04/01/2011

Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

23/2010/TT-BKH

13/12/2010

Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

186/2010/TT-BTC

18/11/2010

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

21/2010/TT-BKH

28/10/2010

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

13/2010/TT-BKH

02/06/2010

Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

113/2009/NĐ-CP

15/12/2009

Về giám sát và đánh giá đầu tư

17/2009/NĐ-CP

16/02/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

121/2007/NĐ-CP

25/07/2007

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

3/2007/TT-BCN

18/06/2007

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

87/2006/TT-BTC

27/09/2006

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

108/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

101/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

59/2005/QH11

12/12/2005

Luật Đầu tư

8/2005/TT-BXD

06/05/2005

Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

106/2004/NĐ-CP

01/04/2004

Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

7/2003/TT-BKH

11/09/2003

Thông tư Hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

4/2003/TT-BKH

17/06/2003

Thông tư hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

38/2003/NĐ-CP

15/04/2003

Nghị định về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

5/2001/TT-BKH

30/08/2001

Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

2/2001/TT-BKHCNMT

30/03/2001

Thông tư Về việc hướng dẫn Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới ... doanh nghiệp có vốn đầu tư vào nước ngoài

27/2003/NĐ-CP

19/03/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

16/2000/TT-BXD

11/12/2000

hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam.

12/2000/TT-BKH

15/09/2000

Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11/2000/TT-BKH

11/09/2000

Thông Tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

24/2000/NĐ-CP

31/07/2000

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

18/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

132/99/TT-BTC

15/11/1999

Hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

2345/1998/TT-BKHCNMT

10/12/1998

Thông tư hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

51/1999/NĐ-CP

08/07/1999

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

2345/1998/TT-BKHCNMT

04/12/1998

Hướng dẫn xác định và công nhận doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2/1999/NĐ-CP

27/01/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo Hợp đồng XD kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

3/1998/QH

01/06/1998

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

2/1998/TT-KHDT

23/03/1998

Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhân ưu đãi đầu tư theo nghị định số 07/1998/ND-CP ngày 15/01/1998 của CP quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

7/1998/NĐ-CP

15/01/1998

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

2/1998/TT

01/01/1998

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

77/CP

18/06/1997

NĐ. Ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT) áp dụng đầu tư trong nước

12/CP

18/02/1997

NĐ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

111/GSQL-T

01/01/1997

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 12/CP ngày 18/2/1997 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

52/CTN

01/01/1996

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

96/TC/TCT

30/12/1995

Thông tư hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong

29/CP

12/05/1995

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

910/UB-QL

04/05/1995

Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư

215/UB/LXT

08/02/1995

Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

6/UB-QLKT

01/01/1995

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

191/CP

28/12/1994

Nghị định về ban hành Quy chế Hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

1621/UB-LXT

05/08/1993

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

10/TCHQ

15/06/1993

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 18-CP ngày 16-04-1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

18/CP

16/04/1993

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2/2/BXD-QLXD

26/01/1993

Thông tư hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

6/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

28/HĐBT

06/02/1991

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

486/P

01/01/1991

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 28-HĐBT ngày 6/2/91 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

41/LCT/HĐNN8

07/07/1990

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

139/HĐBT

05/09/1988

Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

26/KH-TT

08/03/1989

Thông tư hướng dẫn thi hành Chương VIII Nghị định số 139-HĐBT ngày 5/9/1988 về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

4/LCT/HĐNN8

09/01/1988

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Văn bản về chứng khoán 401
2 Văn bản về Xây dựng 417
3 Văn bản về Đấu thầu Administrator 392
4 Văn bản về Bất động sản 410
Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.