Tools
Login
You are here: Trang chủ » TẢI VĂN BẢN » Pháp luật Hành chính » Nghị định về Hành chính
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Nghị định về Hành chính

Email In PDF.

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

63/2010/NĐ-CP

08/06/2010

Về kiểm soát thủ tục hành chính

9/2010/NĐ-CP

08/02/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

22/2009/NĐ-CP

24/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

2/2008/NĐ-CP

04/01/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

79/2007/NĐ-CP

18/05/2007

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

97/2006/NĐ-CP

15/09/2006

Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

91//2006/NĐ-CP

06/09/2006

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

84/2006/NĐ-CP

18/08/2006

Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

72/NĐ-CP

25/07/2006

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

71/NĐ-CP

25/07/2006

Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

68/NĐ-CP

18/07/2006

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

63/NĐ-CP

23/06/2006

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

43/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

159/2005/NĐ-CP

27/12/2005

Nghị định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

178/2004/NĐ-CP

15/10/2004

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

162/2004/NĐ-CP

07/09/2004

Nghị định Ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính

133/2004/NĐ-CP

09/06/2004

Nghị định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19/2004/NĐ-CP

10/01/2004

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bẳuc đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

117/2003/NĐ-CP

10/10/2003

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

10/2002/NĐ-CP

16/01/2002

Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

94/CP

06/09/1997

NĐ tổ chức pháp chế ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

2/CP

02/01/1997

Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã

60/CP

07/10/1996

Nghị định quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên

81/CP

01/08/1994

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

15/CP

02/03/1993

Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.