Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam - Lân chi chỉ
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam - Lân chi chỉ

Email In PDF.

Tranhsonthuy


麟之趾 1

Lân chi chỉ 1

Chân con lân 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

麟之趾、
振振公子。
于嗟麟兮。

Lân chi chỉ,
Chân chân công tỉ (tử)
Hu ta lân hề!

Kìa là chân của kỳ lân,
Con Văn vương cũng hậu nhân rõ là.
Ôi, như kỳ lân thật mà!

» Hiện dịch nghĩa
Chân của con lân,
Con của Văn vương nhân hậu
Ôi, như con lân vậy thay!

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
lân: loại thú mình giống con chương, đuôi bò, móng ngựa, thú đứng đầu trong các loài có lông.
chỉ: chân. Chân con lân không đạp lên cỏ tươi, không giẫm lên côn trùng còn sống.
chân chân: dáng nhân hậu.
hu ta: tiếng than.

Văn vương và Hậu phi lấy đức hạnh tu thân, mà con cháu tông tộc đều hóa ra hiền lành. Cho nên nhà thơ mới lấy chân con lân mà khởi hứng để nói về con của Văn vương và Hậu phi. Nói rằng tính con lân nhân hậu, cho nên chân của nó cũng nhân hậu. Văn vương và Hậu phi nhân hậu, cho nên con của ngài cũng nhân hậu. Nhưng lời nói không thể tả đủ, cho nên lại than thở khen tặng. Nhưng nói về con lân, hà tất phải là mình chương, đuôi bò, móng ngựa, rồi sau mới là điềm tốt của đế vương hay sao ?    

麟之趾 2

Lân chi chỉ 2

Ngón con lân 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

麟之定、
振振公姓。
于嗟麟兮。

Lân chi đính,
Chân chân công tính.
Hu ta lân hề!

Kìa là trán của con lân.
Cháu Văn vương cũng hậu nhân vô cùng.
Ôi, như kỳ lân, một lòng!

» Hiện dịch nghĩa
Trán của con kỳ lân,
Cháu của Văn vương nhân hậu,
Ôi, như con lân vậy thay!

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
đính: cái trán. Trán con kỳ lân thì chưa nghe nói là thế nào. Hoặc nói rằng con kỳ lân có trán, nhưng không dùng để húc để cụng (ấy là nhân).
công tính: con cháu của công hầu.
tính: có nghĩa là sinh ra.    

麟之趾 3

Lân chi chỉ 3

Ngón con lân 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

麟之角、
振振公族。
于嗟麟兮。

Lân chi lốc (giác)
Chân chân công tộc.
Hu ta lân hề!

Kìa là sừng của kỳ lân,
Họ Văn vương cũng hậu nhân xiết nào.
Ôi, như kỳ lân làm sao!

» Hiện dịch nghĩa
Sừng của con kỳ lân,
Bà con đồng họ của Văn vương nhân hậu
Như con kỳ lân vậy.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
giác (đọc lốc cho hợp vận): sừng. Con lân có một sừng, đầu sừng có thịt (cho nên không thể húc cụng được, ấy là nhân).
công tộc: bà con đồng một ông cố với công hầu, tổ miếu còn thì có tình đồng họ.    
Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.