Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Chu nam - Quyển nhĩ
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Chu nam - Quyển nhĩ

Email In PDF.

Tranhsonthuy

卷耳1

Quyển nhĩ 1

Rau quyển 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

采采卷耳、

不盈頃筐。
嗟我懷人、

寘彼周行。

Thái thái quyển nhĩ,
Bất doanh khuynh khuông.
Ta ngã hoài nhân,
Chí bỉ chu hàng.

Núi kia em muốn lên cùng
Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
Lọ vàng em rót rượu vào,
Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
Thái thái, hái nhiều lần, không phải chỉ có một lần hái.
quyển nhĩ, cây tỉ nhĩ, lá như vành tai chuột, mọc chung thành đám như cái mâm
khuynh, nghiêng
khuông, cái giỏ bằng tre
hoài, nhớ tưởng.
nhân, người - chỉ Văn vương
chí, bỏ
chu hành (đọc hàng cho hợp vận), đường lớn

Hậu phi nhớ tưởng đến chồng, vì Văn vương đi khỏi, mới phô trần tình ý làm bài thơ này. Nói thác là vừa đi hái rau quyển nhĩ, chưa đầy giỏ nghiêng thì lòng lại nhớ tưởng đến người, cho nên không thể nào hái tiếp nữa, bỏ quên giỏ rau bên đường.

卷耳 2

Quyển nhĩ 2

Rau quyển 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

陟彼崔嵬、
我馬虺隤。
我姑酌彼金罍、
維以不永懷。

Trắc bỉ tồi ngôi,
Ngã mã khôi đồi,
Ngã cô chước bỉ kim lôi.
Duy dĩ bất vĩnh hồi (hoài).

Núi kia em muốn lên cùng
Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
Lọ vàng em rót rượu vào,
Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
trắc: lên.
tồi ngôi: núi đất mà trên có đá.
khôi dồi: ngựa bịnh mệt mỏi không thể lên cao.
cô: chỉ.
lôi: đồ đựng rượu có khắc vẽ hình mây và sấm, có trang sức bằng vàng thì gọi là kim lôi.
vĩnh: lâu, dài, xa
Chương này nàng lại nói thác là muốn lên núi đất có đá kia để ngóng trông người của nàng tưởng nhớ mà đi theo cùng, thì ngựa lại mệt đau không thể nào leo lên được. Cho nên nàng đành rót rượu ở lọ vàng ra uống để khỏi phải tưởng nhớ mãi không thôi.

 

卷耳 3

Quyển nhĩ 3

Rau quyển 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

陟彼高岡、
我馬玄黃。
我姑酌彼兕觥、
維以不永傷。

Trắc bỉ cao cương,
Nhã mã huyền hoàng.
Ngã cô chước bỉ tự quang,
Duy dĩ bất vĩnh thương.

Muốn lên trên sống núi cao
Ngựa em quá bịnh, thế nào lên đây?
Chén sừng tự rót vơi đầy
Khỏi đau thương mãi, uống say, say vùi.

» Hiện dịch nghĩa

cương: sống núi.
huyền hoàng: ngựa đen mà đổi sắc vàng, quá bịnh mà biến sắc.
tự: loài bò rừng có một sừng (như con tê giác), màu xanh, nặng ngàn cân.
quang: cái chén.
tự quang: chén rượu bằng sừng con tự.    

卷耳 4

Quyển nhĩ 4

Rau quyển 4

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

陟彼砠矣、
我馬瘏矣、
我僕痡矣、
云何吁矣。

Trắc bỉ thư hĩ!
Ngã mã đồ hĩ!
Ngã bộc phô hĩ!
Vân hà hu hĩ!

Núi cao em muốn lên trên,
Ngựa em đã bịnh chẳng lên được nào
Kể hầu em cũng lại đau,
Thở than than thở làm sao cho vừa ?

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

thư: núi đá mà ở trên có đất.
đồ: ngựa bịnh không thể tiến lên được.
phô: người bịnh không thể đi được.
hu (吁): lo rầu mà than thở. Sách Nhĩ nhã chú chữ hu (盱), ra là giương mắt trông ra xa (xem rõ ở thiên Hà nhân tư).

Thiên Quyển nhĩ có 4 chương, mỗi chương 4 câu.
Thiên này cũng bà Hậu phi làm ra, khiến chúng ta nhận thấy nết trinh tịnh chuyên nhất rất mực của nàng, há chẳng phải là làm vào lúc Văn vương đi chầu hay đi đánh giặc hoặc lúc bị giam ở Dữu lý hay sao? Nhưng không thể khảo cứu rõ ra được.

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.