Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi _Thiếu nam 4
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi _Thiếu nam 4

Email In PDF.

采蘋 1

Thái tần 1

Hái rau tần 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

于以采蘋?
南澗之濱。
于以采藻?
于彼行潦。

Vu dĩ thái tần,
Nam giản chi tân.
Vu dĩ thái tảo,
Vu bỉ hành lão.

Để mà đi hái rau tần,
Núi nam hay mọc ở gần bờ khe.
Tảo kia ta hái luôn về,
Bên đường nước chảy dầm dề sau mưa.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
tần: rau lục bình nổi trên mặt nước, người Giang Đông gọi là bèo.
tân: bờ nước.
tảo: rong tụ, tảo ở đáy nước, cọng như ngọn cây thoa, lá như cỏ bồng.
hành lão: cái rãnh nước mưa chảy cuốn đi.
Nước ở phía nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, vợ của quan đại phu năng đi việc cúng tế, người nhà của nàng mới kể lại việc ấy mà khen tặng.    

 

采蘋 2

Thái tần 2

Hái rau tần 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

于以盛之?
維筐及筥。
于以湘之?
維锜及釜。

Vu dĩ thỉnh chi,
Duy khuông cập cử.
Vu dĩ tương chi,
Duy kỹ cập phủ.

Để mà đem đựng rong rau,
Tròn vuông hai giỏ đựng vào tươi xanh
Làm đưa ta lại luộc nhanh
Luộc trong nạc nhỏ hay xanh bằng đồng.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
khuông: cái giỏ vuông.
cử: cái giỏ tròn.
tương: nấu luộc sơ để gài làm dưa.
kỹ: cái nồi đồng có ba chân (giống như cái vạc nhỏ).
phủ: cái nồi đồng không cho chân.
Bấy nhiêu điều ấy đủ nhận thấy sự tuần tự thông thường và ý nghiêm kính chỉnh tề.

 

采蘋 3

Thái tần 3

Hái rau tần 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

于以奠之?
宗室牖下。
誰其尸之?
有齊季女。

Vu dĩ điện chi,
Tông thất dũ hộ (hạ).
Thuỳ kỳ thi chi ?
Hữu trai quý nữ.

Để mà đem đặt dưa này,
Cửa song ngôi miếu dưới bày lễ ra.
Ai làm chủ tế đây mà ?
Có cô thiếu nữ nết na kính vì.

» Hiện dịch nghĩa
Thì để đặt xuống
Ở dưới cửa sổ của nhà tông miếu.
Ai làm chủ cuộc tế lễ này ?
Có cô thiếu nữ kính cẩn.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
điện: đặt để xuống.
tông thất: tông miếu, quan đại phu và quan sĩ tế ở tông miếu.
dũ hạ: góc tây nam trong nhà gọi là áo, tế ở dưới cửa sổ ở góc tây nam trong nhà.
thi: chủ.
trai: đáng kính cẩn.
quý nữ: thiếu nữ.
Trong lễ cúng tế, người chủ phụ đứng cúng tế, dâng lên những dĩa đựng dưa. Người chủ phụ (vợ chính) ấy trẻ trung lại kính cẩn thì càng thấy tính chất đẹp đẽ mà sự giáo hoá đã đến từ xa vậy.    

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.