Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi _Thiếu nam 3
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi _Thiếu nam 3

Email In PDF.

草蟲 1

 

 

喓喓草蟲、

趯趯阜螽。

未見君子、

憂心忡忡。

亦既見止、

亦既覯止、

我心則降。

Thảo trùng 1

 

 

Yêu yêu thảo trùng,

Địch địch phụ chung.

Vị kiến quân tử,

Ưu tâm sung sung.

Diệc ký kiến chỉ,

Diệc ký cầu chỉ,

Ngã tâm tắc hồng (hàng).

Con châu chấu 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

 

Yêu yêu châu chấu kêu vang,

Cào cào đã thấy tung tăng nhảy cùng,

Lúc mà chưa thấy được chồng,

Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi,

Nếu mà trông thấy được người,

Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,

Thì lòng lắng dịu xiết bao!

 

 

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

yêu yêu: tiếng kêu.

thảo trùng: con châu chấu, tiếng kêu rất lạ, màu xanh.

địch địch: dáng nhảy.

phụ chung: con cào cào.

sung sung: như xung xung, dáng buồn rầu lo nghĩ.

chỉ: ngữ từ, tiếng ở cuối câu không có nghĩa.

cấu: gặp.

hàng (đọc hồng cho hợp vận): hạ xuống.

Nước phía nam chịu sự giáo hóa của Văn vương, quan đại phu của chư hầu đi làm việc ở ngoài, vợ ở một mình, cảm đến sự biến thay của vạn vật tùy theo mùa theo tiết mà nhớ tưởng đến chồng như thế, cũng như thiên Quyển nhĩ ở phần thơ Chu nam vậy.           

 

草蟲 2

Thảo trùng 2

Con châu chấu 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

陟彼南山、
言采其蕨。
未見君子、
憂心惙惙。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則說。

Trắc bỉ nam sơn,
Ngôn thái kỳ quyết.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm chuyết chuyết.
Diệc ký kiến chỉ,
Diệc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc duyệt.

Núi nam kia bước lên cao.
Nói là đi hái ngọn rau quyết dùng.
Lúc mà chưa thấy được chồng
Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng ddax được hồi gặp nhau,
Thì lòng vui đẹp xiết bao!

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
Lên núi nam là thác cớ để trông về phía chồng.
quyết: rau biết, lúc mới mọc chưa có lá thì ăn được, cũng là cảm đến sự biến thay của vạn vật theo thời tiết.
chuyết: dáng ưu buồn.

 

草蟲 3

Thảo trùng 3

Con châu chấu 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

陟彼南山、
言采其薇。
未見君子、
我心傷悲。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則夷。

Trắc bỉ nam sơn,
Ngôn thái kỳ vi.
Vị kiến quân tử,
Ngã tâm thương bi.
Diệc ký kiến chỉ,
Dịêc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc di.

Núi nam kia đã trèo lên,
Rằng rau vi hái ở trên mà dùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng.
Bi thương khổ sở tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng bình lặng xiết bao!

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
vi: rau vi giống rau quyết nhưng hơi lớn hơn, có gai mà vị đắng, người ở núi ăn rau ấy, gọi là rau mê quyết. Họ Hồ nghi rằng rau ấy tức là thứ rau mà Trang tử đã gọi là mê dương.
di: bằng.    


Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.