Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Thi thơ » Kinh thi_ Thiếu Nam 1
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh thi_ Thiếu Nam 1

Email In PDF.

鵲巢 1

Thước sào 1

Tổ chim thước 1

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩居之。
之子于歸、
百兩御之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu cư chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng nhạ chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Chim cưu bay đến chiếm giành ở trong.
Nay nàng đến buổi lấy chồng,
Hằng trăm xe ngựa đến cùng đón dâu.


Con chim thước có ổ,
Con chim cưu đến ở.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe đón rước
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
cưu, thước: đều là tên chim. Chim thước khéo làm tổ. Ổ của chim thước rất hoàn hảo kiên cố. Chim cưu thì tính vụng về không biết làm ổ, thường ở vào ổ chim thước làm xong.
chi tử: nàng ấy, chỉ bà phu nhân (vợ của chư hầu).
lưỡng: chiếc xe, vì một chiếc xe đời xưa có hai bánh (lưỡng = hai).
nhạ: đón rước. Con gái của chư hầu gả cho chư hầu đều có hằng trăm cỗ xe đưa rước.
Chư hầu ở nước phương nam chịu sự giáo hóa của Văn vương đều chính tâm tu thân để tề gia. Còn con gái của chư hầu cũng chịu sự giáo hóa của Hậu phi, đều có đức hạnh chuyên tịnh thuần nhất. Cho nên khi nghe việc gả cho chư hầu, người nhà khen tặng rằng: Chim thước có ổ, thì chim cưu đến ở. Vì thế khi nàng lấy chồng thì có trăm cỗ xe đến rước dâu. Ý của bài thơ này cũng như phần thơ Chu nam có bài Quan thư vậy.   

 

鵲巢 2

Thước sào 2

Tổ chim thước 2

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩方之。
之子于歸、
百兩將之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu phương chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng tương chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Cưu đà làm của mà tranh ở vào.
Nay nàng lấy bậc chư hầu,
Hàng trăm xe ngựa đưa dâu rõ ràng.

Chú giải của Chu Hy
Chương này thuộc hứng.
phương: có.
tương: tống đưa.

 

鵲巢 3

Thước sào 3

Tổ chim thước 3

(Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩盈之。
之子于歸、
百兩成之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu doanh chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng thành chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Đông đầy cưu đã chiếm nhanh ở vào.
Nay nàng lấy bực chư hầu,
Hằng trăm xe ngựa chực chầu thành hôn.


Con chim thước có ổ,
Chim cưu đến ở đông đầy.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe tham dự để thành cuộc hôn nh
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
doanh: đầy, nói các em cháu gái đưa dâu và làm thiếp sang rất đông.
thành: thành hôn lễ.   

鵲巢 1

Thước sào 1

Tổ chim thước 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩居之。
之子于歸、
百兩御之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu cư chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng nhạ chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Chim cưu bay đến chiếm giành ở trong.
Nay nàng đến buổi lấy chồng,
Hằng trăm xe ngựa đến cùng đón dâu.

» Hiện dịch nghĩa
Con chim thước có ổ,
Con chim cưu đến ở.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe đón rước dâu.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

cưu, thước: đều là tên chim. Chim thước khéo làm tổ. Ổ của chim thước rất hoàn hảo kiên cố. Chim cưu thì tính vụng về không biết làm ổ, thường ở vào ổ chim thước làm xong.
chi tử: nàng ấy, chỉ bà phu nhân (vợ của chư hầu).
lưỡng: chiếc xe, vì một chiếc xe đời xưa có hai bánh (lưỡng = hai).
nhạ: đón rước. Con gái của chư hầu gả cho chư hầu đều có hằng trăm cỗ xe đưa rước.

Chư hầu ở nước phương nam chịu sự giáo hóa của Văn vương đều chính tâm tu thân để tề gia. Còn con gái của chư hầu cũng chịu sự giáo hóa của Hậu phi, đều có đức hạnh chuyên tịnh thuần nhất. Cho nên khi nghe việc gả cho chư hầu, người nhà khen tặng rằng: Chim thước có ổ, thì chim cưu đến ở. Vì thế khi nàng lấy chồng thì có trăm cỗ xe đến rước dâu. Ý của bài thơ này cũng như phần thơ Chu nam có bài Quan thư vậy.    

 

鵲巢 2

Thước sào 2

Tổ chim thước 2 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩方之。
之子于歸、
百兩將之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu phương chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng tương chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Cưu đà làm của mà tranh ở vào.
Nay nàng lấy bậc chư hầu,
Hàng trăm xe ngựa đưa dâu rõ ràng.

» Hiện dịch nghĩa

Chú giải của Chu Hy
Chương này thuộc hứng.

phương: có.
tương: tống đưa.

 

鵲巢 3

Thước sào 3

Tổ chim thước 3 (Người dịch: Tạ Quang Phát)

維鵲有巢、
維鳩盈之。
之子于歸、
百兩成之。

Duy thước hữu sào,
Duy cưu doanh chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng thành chi.

Chim thước có cái ổ xinh,
Đông đầy cưu đã chiếm nhanh ở vào.
Nay nàng lấy bực chư hầu,
Hằng trăm xe ngựa chực chầu thành hôn.

» Hiện dịch nghĩa
Con chim thước có ổ,
Chim cưu đến ở đông đầy.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe tham dự để thành cuộc hôn nhân.

Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

doanh: đầy, nói các em cháu gái đưa dâu và làm thiếp sang rất đông.
thành: thành hôn lễ.    

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.