Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » Trì tụng Kinh Dược Sư - Quyển hạ
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Trì tụng Kinh Dược Sư - Quyển hạ

Email In PDF.

KINH DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

TVHQ 16 Tháng 1 2010 Thích Nguyên Chơn

Hán dịch: đời Đường, Tam tạng sa-môn Nghĩa Tịnh, chùa Phật Quang
Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn


Văn-thù-sư-lợi! Về phương đông xa, cách đây hơn mười hằng sa cõi Phật, có một thế giới tên Tịnh Lưu Li. Giáo chủ cõi ấy, Dược Sư Lưu Li Quang Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác. Văn-thù-sư-lợi! Khi Đức Phật ấy tu đạo bồ-tát đã phát mười hai lời nguyện rộng lớn.
- Nguyện lớn thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, khiến cho tất cả chúng sanh đầy đủ ba mươi hai tướng bậc đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp tùy hình trang nghiêm, ánh sáng từ thân chiếu đến vô lượng vô biên thế giới, giống như thân Ta, không mảy sai khác.
- Nguyện lớn thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, thân ta trong suốt như ngọc lưu li, ánh sáng chiếu rọi đến khắp muôn nơi, rực rỡ hơn cả hai vầng nhật nguyệt, làm cho chúng sanh ở nơi tăm tối trong núi Thiết Vi nhận biết lẫn nhau. Hoặc là giúp cho chúng sanh cõi này, đang đi trong đêm, thấy được ánh sáng từ thân của ta, nhận biết rõ ràng, làm trọn các việc.
- Nguyện lớn thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, sẽ dùng vô lượng trí tuệ phương tiện, giúp cho chúng sanh đầy đủ tất cả những vật cần dùng, không bao giờ hết.
- Nguyện lớn thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh tu theo tà đạo, thì giúp quay về chánh đạo bồ-đề; nếu có những người, học theo các pháp Thanh văn-Duyên giác, Ta cũng dẫn vào diệu pháp Đại thừa .
- Nguyện lớn thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh tu tập Phạm hạnh trong pháp của Ta, thì Ta sẽ giúp trọn vẹn giới pháp, giữ kĩ ba nghiệp, không phạm lỗi lầm, không đọa đường ác. Dẫu lỡ hủy phạm, nghe danh hiệu Ta, một lòng nghĩ nhớ, tỏ bày sám hối, thì được thanh tịnh, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện lớn thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh thiếu khuyết các căn, ngờ nghệch xấu xí, điếc đui câm ngọng, lác hủi điên cuồng, tật bệnh bức bách, chịu vô lượng khổ, nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, tức thời thân hình toàn vẹn đẹp xinh, an vui khỏe mạnh.
- Nguyện lớn thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, không người giúp đỡ, không chốn gá nương, thân mang bệnh tật, không thầy chữa trị, không có thuốc men, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm, bệnh tật liền tiêu, quyến thuộc đoàn tụ, của tiền không thiếu, thân tâm an ổn, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện lớn thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh phải mang thân nữ, chịu những nỗi khổ do thân bức ép, nhàm chán muốn lìa, nghe danh hiệu Ta, một lòng xưng niệm, tức thời hiện tại chuyển thành thân nam, đầy đủ hình tướng của bậc trượng phu, cho đến chứng được Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện lớn thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, sẽ giúp chúng sanh ra khỏi lưới ma, đưa người tà kiến trở về chánh kiến, dần dần tu tập muôn hạnh bồ-tát, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện lớn thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh pháp luật kết tội, giam vào ngục tối, gông cùm xiềng xích, đánh đập khảo tra, thân tâm đớn đau, nhục nhã ưu sầu mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm thì nhờ oai thần, phước đức Như Lai, liền thoát tất cả, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh vì tìm thức ăn phải tạo nghiệp ác, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm, thì trước ta ban thức ăn thức uống thơm ngon tuyệt hảo, thọ dụng no đủ, sau đó lại ban pháp vị Đại thừa, giúp họ mãi trú trong niềm an lạc tuyệt diệu vô cùng, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh, không mảnh vải che, thân bị muỗi mòng tha hồ cắn đốt, mưa gió nóng lạnh bức bách đớn đau, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm thì tùy ý thích, áo quần tốt đẹp, vật dụng quí giá, hoa thơm âm nhạc hiện tiền đầy đủ, không còn khổ đau, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
Văn-thù-sư-lợi! Đó là mười hai lời nguyện rộng lớn và thật cao cả của Đức Dược Sư Như Lai phát ra, khi còn tu hành đạo hạnh bồ-tát. Nhưng các nguyện lớn của Phật Dược Sư và cảnh trang nghiêm cõi Tịnh Lưu Li thì trong một kiếp hoặc hơn một kiếp, Ta không thể nào giảng nói cho hết. Bởi cõi Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không còn dục nhiễm, không có người nữ, không có tiếng khổ của ba đường ác; đất do lưu li trong suốt tạo thành, còn những thành quách, cung điện mái hiên, cửa nẻo màng lưới đều bằng bảy báu, giống như cảnh trí trang nghiêm ở cõi Cực Lạc phương tây. Hai vị bồ-tát thượng thủ cõi ấy: Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, chăm lo giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Dược Sư. Vì thế các vị thiện nam tín nữ nên nguyện sanh về thế giới của Ngài.
Văn-thù-sư-lợi! Có những chúng sanh, không biết thiện ác, tham lam bỏn xẻn, không biết bố thí và những quả báo của việc bố thí, ngu si vô trí, không có lòng tin. Suốt đời chỉ biết chất chứa của cải, cất giữ nhọc nhằn, thấy người đến xin lòng đã không muốn, dẫu bất đắc dĩ phải cho chút ít thì lại đau đớn, luyến tiếc khôn cùng, đứt ruột đứt gan. Lại có chúng sanh, tham lam bỏn xẻn, chỉ lo cất chứa của cải đầy nhiều, đối với bản thân còn không chi dụng, nói chi đến việc cấp cho cha mẹ, vợ con anh em, những người giúp việc và kẻ đến xin. Những chúng sanh này, sau khi chết đi, sanh vào ngạ quỉ hay loài súc sanh. Nhưng do ngày trước, khi ở nhân gian họ đã từng nghe danh hiệu Dược Sư, nên nay dù sanh trong các đường ác, vẫn nhớ lại được danh hiệu Như Lai. Khi vừa nhớ lại, liền bỏ thân khổ, sanh vào cõi người, biết được đời trước, sợ hãi đường ác vô lượng khổ đau. Do đó không ưa những cảnh dục lạc, thích hành bố thí, khen ngợi người thí, không còn tham tiếc tất cả tài sản, cho đến đầu mắt, tay chân máu thịt, tất cả thân phần, dần dần ban phát cho người đến xin.
Văn-thù-sư-lợi! Có những chúng sanh, thọ giới của Phật mà lại phá giới; hoặc có những kẻ không phá giới pháp mà phá phép tắc; hoặc có những kẻ không phá giới pháp và cả phép tắc mà hủy chánh kiến; hoặc có những kẻ không hủy chánh kiến mà bỏ đa văn, nên không hiểu được nghĩa lí sâu xa trong kinh Phật dạy; hoặc có những kẻ tuy cầu đa văn mà lòng kiêu mạn, do lòng kiêu mạn, nên khen ngợi mình, chê bai người khác, phỉ báng chánh pháp, kết đảng với ma. Những kẻ ngu ấy, tự theo tà kiến, lại khiến vô lượng trăm ngàn chúng sanh rơi vào hố sâu đầy dẫy hiểm nạn. Những kẻ như thế, sau khi mạng chung, sanh vào địa ngục, ngạ quỉ súc sanh. Nhưng nếu đời trước, đã từng nghe qua danh hiệu Dược Sư Lưu Li Quang Phật, do sức bản nguyện của Đức Như Lai, ở nơi địa ngục nhớ danh hiệu Ngài, tức thời khi ấy, xả bỏ thân mạng, sanh về trời người, tinh tấn tu hành, tâm ý thuần thiện, lìa tục xuất gia, lãnh thọ giới pháp, không còn hủy phạm. Lại thêm chánh kiến, đạt được đa văn, thông hiểu nghĩa lí Đại thừa sâu xa, bỏ tâm kiêu mạn, tôn kính chánh pháp, xa lìa ác ma, dần dần tu hành, muôn hạnh bồ-tát, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.
Văn-thù-sư-lợi! Nếu những chúng sanh tham lam tật đố, tạo các ác nghiệp, khen mình chê người, sau khi qua đời rơi vào cõi ác, trải trăm vạn năm chịu vô lượng khổ. Xong nghiệp cõi ác, sanh vào nhân gian, hoặc làm các loài trâu ngựa lạc đà, luôn bị hành hạ, đánh đập trói buộc, đói khát khổ não bức bách thân tâm. Lại thường đi xa mang nhiều chở nặng, khốn khổ vô cùng. Nếu được làm người, chịu thân hèn hạ, địa vị thấp kém, bị người sai khiến, không được tự do. Nhưng nếu khi xưa, lúc còn làm người đã từng nghe qua danh hiệu Đức Phật Dược Sư Như Lai, bởi sức căn lành, hôm nay nhớ lại, một lòng quay về nương tựa nơi Ngài, nhờ thần lực Ngài mà thoát khổ đau, thân hình đoan chánh, thông minh trí huệ, học rộng nghe nhiều, luôn cầu diệu pháp, luôn gặp bạn lành, vĩnh thoát lưới ma, phá vỏ vô minh, cạn sông phiền não, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ não cho đến chứng được Vô thượng bồ-đề.
Văn-thù-sư-lợi! Có những chúng sanh, ưa thích công kích, tranh đấu kiện cáo gây ra phiền phức cho mình lẫn người, thân miệng và ý tạo các nghiệp xấu, nối tiếp thực hiện các việc vô ích, mưu hại lẫn nhau, hoặc thỉnh thần núi, thần cây thần mộ, hoặc giết chúng sanh để lấy máu thịt, cúng tế các quỉ dạ-xoa la-sát; hoặc lại viết tên, hoặc làm hình tượng của kẻ oán thù rồi dùng tà thuật, ếm chú vào đó; hoặc sai trùng độc, hoặc chú khởi thi[1] đi lấy mạng người. Các chúng sanh ấy nếu đã từng nghe danh hiệu Dược Sư Như Lai, những ác duyên kia không thể hại được, tất cả dần dần khởi lòng từ bi, thực hiện các việc lợi ích an lạc, không niệm sát hại và lòng oán hận, tất cả mong cầu đều được đầy đủ.
Văn-thù-sư-lợi! Bốn chúng tăng ni, nam nữ cư sĩ, và những người có lòng tin thanh tịnh thọ tám trai giới, hoặc trong một năm hoặc trong ba tháng thọ trì học xứ, đem căn lành này hồi hướng nguyện sanh Tây phương Cực lạc của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, nếu đã nghe được danh hiệu Dược Sư Lưu Li Như Lai, thì khi mạng chung sẽ có tám vị bồ-tát thượng thủ, nương sức thần đến, chỉ nơi sanh về, tức thì người kia tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báu, màu sắc rực rỡ nơi cõi nước ấy. Hoặc sanh cõi trời, nhưng nhờ nhân lành khi xưa chưa hết, nên khi mạng chung, không sanh cõi ác, mà sanh nhân gian, làm Chuyển luân vương, thống lãnh bốn châu, đầy đủ uy đức, tự tại giáo hóa vô lượng chúng sanh, tu tập thập thiện. Hoặc sanh vào dòng vua chúa quyền uy, hoặc dòng Phạm chí, cư sĩ quí tộc tài sản vô lượng, kho lẫm tràn đầy, hình tướng đoan nghiêm, quyến thuộc đông vui, trí huệ thông minh, dõng mãnh oai hùng như đại lực sĩ. Nếu có người nữ nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư, một lòng thọ trì, thì trong đời sau, sẽ không còn mang thân người nữ nữa.
Văn-thù-sư-lợi! Khi Đức Dược Sư chứng đạo bồ-đề, nhờ sức bản nguyện thấy các chúng sanh bị các bệnh khổ, thân thể ốm gầy, môi miệng khô rát, hoặc sốt xuất huyết… hoặc trúng trùng độc, bùa ngãi chú thuật; hoặc bị chết yểu, hoặc bị chết oan. Vì muốn chúng sanh dứt trừ bệnh khổ, thỏa mãn mong cầu, Đức Phật Thế Tôn liền vào tam-muội. Vào tam-muội rồi, từ nơi nhục kế phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, từ ánh sáng ấy tuyên thuyết thần chú:
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã lũ lỗ thích lưu li, bát lạt bà, át ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế tam miệu tam bột đà dã, đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.
Thần chú vi diệu vừa được thuyết xong, quả đất chấn động, phóng ánh sáng rực, chiếu khắp muôn nơi, tất cả chúng sanh bị những bệnh khổ đều được tiêu trừ, thân tâm an ổn, hưởng mọi niềm vui. Văn-thù-sư-lợi! Nếu gặp những người tật bệnh khổ não, trước tiên chúng ta tắm rửa sạch sẽ, súc miệng đánh răng, tụng trăm lẻ tám biến thần chú này vào trong thức ăn, thuốc uống hay nước không có vi trùng, rồi cho họ uống thì những bệnh tật đều được tiêu trừ. Nếu cầu điều gì, một lòng tụng niệm, sẽ được như ý, thân thể không bệnh, lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung, sanh về thế giới Tịnh Lưu Li kia, được vị Bất thoái, cho đến chứng được Vô thượng bồ-đề. Vì thế nam nữ lòng tin vững chắc, cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư, phải thường trì tụng bài thần chú này, chứ đừng lãng quên.
Văn-thù-sư-lợi! Nếu các người nam cùng những người nữ lòng tin vững chắc, nghe đến danh hiệu bảy Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mà Ta đã nói, nghe rồi trì niệm, sáng sớm thức dậy, đánh răng súc miệng, dâng các thứ hương, nào là hương thoa, hương bột hương đốt, hoa quả tốt tươi, các loại âm nhạc cúng dường tôn tượng bảy Đức Phật kia, rồi tự biên chép, bảo người biên chép, một lòng thọ trì, lắng nghe pháp sư giảng giải nghĩa lí, cung kính cúng dường pháp sư tất cả những vật cần dùng, không để thiếu thốn, thì những người này được các Đức Phật quan tâm nhớ nghĩ, đồng thời giúp cho đạt được ước mong.
Bấy giờ bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Đức Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn! Vào thời mạt pháp, con nguyện sử dụng mọi cách khéo léo, giúp cho người nam, cùng với người nữ đức tin thanh tịnh, được nghe danh hiệu bảy Đức Như Lai, cho đến lúc ngủ cũng dùng danh hiệu các Đức Phật này giúp họ tỉnh thức. Bạch Đức Thế Tôn! Nếu ai thọ trì, đọc tụng kinh này, sau đó giảng thuyết, chỉ dạy cho người, tự mình sao chép, bảo người sao chép, cung kính tôn trọng dâng cúng hoa tươi, các loại hương thơm, nào là hương bột, hương thoa hương đốt, vòng hoa chuỗi báu, cờ phướn lọng tàn, âm nhạc ca múa, dùng vải năm màu may túi đựng kinh, rồi chọn nơi tốt, quét dọn sạch sẽ, đặt một tòa cao, an trí kinh này, bấy giờ sẽ có bốn vị Thiên vương cùng cả quyến thuộc, vô lượng vị trời cùng đến nơi ấy cúng dường bảo vệ. Bạch Đức Thế Tôn! Bởi nhờ uy lực công đức bản nguyện của bảy Đức Phật, và sức uy thần được nghe danh hiệu mà ở những nơi kinh này lưu hành, những người thọ trì không bị chết oan, cũng không bao giờ bị các loài quỉ đoạt lấy tinh khí. Dẫu bị đoạt lấy cũng được hoàn lại, thân tâm an ổn, khoẻ mạnh như xưa.
Bấy giờ Đức Phật bảo Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi:
Đúng thế, đúng thế! Thật như ông nói. Nếu có người nam cùng những người nữ niềm tin vững chắc, lòng muốn cúng dường bảy Đức Như Lai, trước nên tạo lập bảy hình tượng Phật, đặt trên tòa cao trang nghiêm đẹp đẽ, treo cờ kết hoa, trang hoàng rực rỡ. Sau đó cần phải bảy ngày bảy đêm giữ tám trai giới, dùng các món ăn thanh tịnh đúng pháp, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, tâm ý trong lặng, không niệm sân hận. Đối với chúng sanh, khởi tâm bình đẳng từ bi hỉ xả, nguyện làm lợi ích an lạc cho họ. Đồng thời trỗi nhạc, đàn ca trống phách, nhiễu quanh tôn tượng, khen ngợi nghĩ nhớ công đức bản nguyện các Đức Như Lai, đọc tụng kinh này, cứu xét nghĩa lí, diễn nói khai thị cho mọi người biết. Hành đúng như thế, thì những ước nguyện đều được trọn vẹn, như cầu sống lâu thì được sống lâu; mong cầu giàu sang, nhất định giàu sang; mong cầu quan tước, hẳn có quan tước; cầu sanh con trai, ắt được con trai; cầu sanh con gái, thì được con gái. Lại có những người, bỗng gặp ác mộng, thấy các điềm xấu, như loài chim lạ bay đến tụ tập, hoặc tại nơi ở, nhiều lần hiện ra những điềm kì lạ. Những người như thế, nếu dùng vật dụng quí giá của mình, cung kính cúng dường các Đức Như Lai, thì những ác mộng và những điềm xấu thảy đều ẩn hết, không còn lo sợ. Nếu gặp nạn lớn, gây nên những nỗi sợ hãi kinh hoàng, như nước dâng tràn, lửa cháy chiến tranh, vực thẳm đường hiểm, sư tử voi cuồng, cọp sói gấu beo, rắn rít bò cạp, mà lại một lòng thiết tha nhớ nghĩ, cung kính cúng dường các Đức Phật ấy, tất cả những nỗi sợ hãi kinh hoàng thảy đều không còn. Lại nữa nếu bị nước khác xâm lăng, giặc cướp quấy nhiễu, mà lòng cung kính nhớ nghĩ đến các Đức Như Lai kia, thì những kẻ địch thảy đều lui tan.
Văn-thù-sư-lợi! Có những người nam cùng những người nữ, niềm tin vững chắc, suốt cả cuộc đời không thờ tất cả những vị trời nào, chỉ trọn một lòng nương Phật pháp tăng, giữ gìn các giới, hoặc là năm giới, hoặc là mười giới, hoặc bốn trăm giới bồ-tát Đại thừa, hoặc hai trăm năm mươi giới tì-kheo, hoặc năm trăm giới của tì-kheo-ni. Nếu lỡ hủy phạm, sợ đọa cõi ác, mà trọn một lòng nhớ nghĩ danh hiệu các Đức Phật kia, cung kính cúng dường, người ấy nhất định sẽ không rơi vào ba cõi xấu ác. Nếu có người nữ, đang lúc sanh sản, đớn đau khổ sở, mà trọn một lòng xưng niệm danh hiệu, cung kính cúng dường bảy Đức Phật kia, thì sẽ không còn tất cả khổ đau, đứa bé sanh ra dung mạo đoan chánh, ai thấy cũng vui, lại thêm thông minh, không mang bệnh tật, thân tâm an ổn, tất cả phi nhân không thể đoạt lấy tinh khí của trẻ.
Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan rằng:
Như Ta khen ngợi, công đức danh hiệu của bảy Đức Phật, đó cũng chính là cảnh giới sâu xa của các Như Lai, ông chớ nghi ngờ!
A-nan bạch Phật:
Bạch Đức Thế Tôn! Con không bao giờ khởi tâm nghi ngờ ý nghĩa sâu xa trong các khế kinh mà Phật đã dạy. Vì sao? Vì tất cả nghiệp thân miệng và ý của các Như Lai đều không hư dối. Bạch Đức Thế Tôn! Mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, tòa núi Diệu Cao có thể khuynh động, nhưng lời của các Đức Phật nói ra, trọn không sai biệt. Nhưng có những người, không đủ lòng tin, nghe nói cảnh giới sâu xa của Phật, liền suy nghĩ rằng: “Làm sao chỉ niệm danh hiệu của bảy Đức Phật Thế Tôn mà được công đức lớn lao dường ấy!”. Do lòng không tin, người ấy khởi tâm hủy báng chánh pháp. Vì thế không những mất lợi ích lớn, mà còn mãi mãi rơi vào nẻo ác. Nhưng này A-nan! Những chúng sanh ấy, nghe được danh hiệu các Đức Như Lai, mà còn rơi vào những nẻo xấu ác thì thật vô lí, chỉ trừ định nghiệp, không thể chuyển đổi.
Này nữa A-nan! Đây là cảnh giới kì diệu sâu xa, không thể nghĩ bàn của các Như Lai, mà ông có thể tin nhận như thế, là do uy lực của chư Phật vậy. Này nữa A-nan! Tất cả Thanh văn và hàng Duyên giác không thể nào biết, chỉ trừ các bậc Nhất sanh bổ xứ mới hiểu mà thôi. Khó được thân người, cũng khó tin kính tôn trọng Tam bảo, càng khó được nghe danh hiệu của bảy Đức Phật Thế Tôn. Khi các Như Lai ở nơi nhân vị, đã tu vô lượng công hạnh bồ-tát, sử dụng vô lượng phương tiện khéo léo, phát khởi vô lượng diệu nguyện rộng lớn. Nếu Ta nói ra, thì trong một kiếp hoặc hơn một kiếp cũng không thể nào trình bày hết được.
Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Cứu Thoát từ tòa đứng dậy, trịch áo vai phải, chân phải quì gối, cung kính chắp tay bạch Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vào thời tượng pháp, có những chúng sanh bị các bệnh khổ, bức bách đớn đau, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô rát, mắt thấy màn đen, tướng chết hiện ra, cha mẹ anh em, bạn bè quyến thuộc vây quanh khóc lóc; người bệnh nằm đó mà đã nhìn thấy sứ giả U minh dẫn dắt thần thức đến trước Diêm vương. Bấy giờ vị thần Câu Sanh đem sổ ghi những tội phước người ấy đã làm, dâng lên Diêm vương. Diêm vương y pháp, tra xét hành vi, rồi theo tội phước mà hành xử đoán. Nếu lúc bấy giờ, thân thuộc bạn bè, vì người bệnh ấy qui y chư Phật, như pháp cúng dường đầy đủ phẩm vật, thì hoặc trải qua thời gian bảy ngày, hoặc mười bốn ngày, hoặc hăm mốt ngày, thần thức người ấy liền trở về thân, như vừa tỉnh mộng, nhớ biết tất cả quả báo lành dữ do nghiệp thiện ác đã tạo từ xưa. Bởi đã tận mắt thấy được nghiệp báo chân thật không sai, nên dù gặp lúc nguy hiểm đến thân, vẫn không tạo ác. Do đó tất cả nam nữ tịnh tín, nên niệm danh hiệu bảy Đức Như Lai, rồi tùy khả năng cung kính cúng dường”.
A-nan thưa hỏi bồ-tát Cứu Thoát: “Phương pháp cúng dường bảy Đức Như Lai phải như thế nào?” Bồ-tát Cứu Thoát đáp lời A-nan: “Đại đức A-nan! Muốn người lành bệnh và trừ tai ách, thì phải lãnh thọ tám phần trai giới bảy ngày bảy đêm, chí thành dâng cúng thức ăn thức uống, các món cần dùng lên Phật và tăng, ngày đêm sáu thời cung kính lễ bái bảy Đức Như Lai, đọc tụng kinh này bốn mươi chín biến, chuẩn bị đầy đủ bốn chín ngọn đèn. Lại cần tôn trí bảy tượng Như Lai, trước mỗi tôn tượng đặt bảy ngọn đèn, trên một vòng tròn, và phải thắp sáng, bốn chín ngày đêm, không được để tắt. Lại tạo bốn chín lá phan nhiều màu và một lá phan dài bốn chín thước, đồng thời phóng sanh bốn chín con vật. Nếu được như thế, tai ách liền tiêu, ác thần ác quỉ không thể làm hại. Đại đức A-nan! Đó là phương pháp cúng dường Như Lai. Nếu có người nào xưng danh cúng dường một trong bảy vị, cũng được vô lượng công đức như thế, huống gì cúng dường cả bảy Đức Phật!
Đại đức A-nan! Nếu lúc đất nước gặp các tai họa: dịch bệnh hoành hành, quân địch xâm lăng, tặc thần phản loạn, sao xấu xuất hiện, nhật thực nguyệt thực, thời tiết bất hòa thì Quán Đảnh vương dòng Sát-đế-lợi, nên khởi lòng từ, thương xót phóng thích tất cả tội nhân, giúp họ thoát cảnh tù tội đọa đày, rồi cũng như trước cúng dường chư Phật. Do việc thiện này và sức bản nguyện của các Như Lai, mà toàn cõi nước an ổn thái bình, mưa hòa gió thuận, mùa màng bội thu, nhân dân sung sướng, không còn tật bệnh, không có các thần Dược-xoa… hung ác phá hại mọi người, những hiện tượng xấu cũng đều ẩn hết; các Quán Đảnh vương dòng Sát-đế-lợi tăng thêm tuổi thọ, khí lực dồi dào, không bệnh an vui.
Đại đức A-nan! Nếu các hoàng hậu, hoàng phi công chúa, thái tử vương tử, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, bá quan văn võ, nhân dân khắp chốn bị bệnh bức bách, tai nạn hiểm nguy, cũng nên chí thành tạo bảy hình tượng Đông phương Như Lai, đặt trên tòa cao, đọc tụng kinh này, thắp đèn treo phan, phóng sanh loài vật, cung kính cúng dường, đốt hương rải hoa thì liền dứt hết các căn bệnh khổ, tai nạn không còn.
A-nan thưa hỏi bồ-tát Cứu Thoát: Tôn giả Cứu Thoát! Vì sao thọ mạng một người đã hết mà còn có thể kéo dài thêm được?
Cứu Thoát đáp rằng: Đại đức A-nan! Ngài hẳn không nghe khi xưa Như Lai nói chín trường hợp chết oan hay sao? Cũng từ việc này, Ngài nói thần chú, tùy từng trường hợp, cứu giúp chữa trị. Ngài cũng chỉ dạy đốt đèn làm phan, tu các phước đức. Do tu các phước, mạng sống kéo dài.
A-nan lại thưa: Tôn giả Cứu Thoát! Xin ngài nói chín trường hợp chết oan cho chúng hội biết!
Cứu Thoát nói rằng: Đại đức lắng nghe, tôi xin nói rõ! Một là chúng sanh bị bệnh tuy nhẹ, mà không gặp thầy, lại chẳng có thuốc, không người chăm sóc; hoặc có gặp thầy, nhưng không trao thuốc, đáng lẽ không chết mà phải chết oan. Hai là chúng sanh, tin theo những thuyết họa phước sai lầm, của kẻ tà ma, của bọn ngoại đạo yêu nghiệt trong đời, rồi lòng sợ hãi không thể tự chủ, bèn đi bói quẻ, hoặc lại xin xăm, thưa hỏi những việc, cát hung tốt xấu, dẫn đến giết hại sinh mạng các loài cúng tế thần linh, khẩn cầu giải nạn; hoặc là kêu gọi các loài yêu mị ban phước xin ân, mong được an ổn, kéo dài tuổi thọ. Nhưng lại hoàn toàn không thể nào được. Bởi do ngu si, tà kiến điên đảo, nên bị chết oan. Ba là chúng sanh chỉ lo chơi bời, vui đùa săn bắn, đam mê tửu sắc, buông lung vô độ, bị loài phi nhân đoạt lấy tinh khí mà bị chết oan. Bốn là chết cháy; năm là chết trôi; sáu là chết vì thú dữ ăn thịt; bảy là chết vì rơi từ núi cao; tám là chết vì thuốc độc bùa ngãi, ếm chú trù dập, quỉ khởi thi giết; chín là chết vì đói khát bức bách.
Chín loại chết oan Như Lai đã dạy tóm lược như thế, lại còn vô số các trường hợp khác không thể kể hết.
Này nữa A-nan! Vua Diêm-ma kia, tra xét tất cả danh sách tên tuổi của người thế gian. Nếu chúng sanh nào bất hiếu cha mẹ, phạm năm tội nghịch, khinh chê Tam bảo, hoại pháp vua tôi, phá hủy giới cấm thì vua Diêm-ma, tùy tội nặng nhẹ mà định hình phạt. Cho nên hôm nay, Ta khuyên mọi người đốt đèn làm phan, phóng sanh tu phước, để vượt khổ đau, thoát khỏi tai nạn.
Bây giờ trong chúng có mười hai vị đại tướng Dược-xoa: Một, Cung-tì-la; hai, Bạt-chiếc-la; ba, Mê-xí-la; bốn, Át-nễ-la; năm, Mạt-nễ-la; sáu, Ta-nễ-la; bảy, Nhân-đà-la; tám, Ba-di-la; chín, Ba-hỗ-la; mười, Chân-đạt-la; mười một, Châu-đổ[2]; mười hai, Tì-yết[3]. Mỗi vị đều có bảy ngàn dược-xoa theo làm thuộc hạ. Tất cả đồng thưa Đức Như Lai rằng:
Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay nhờ uy lực Ngài, nghe được danh hiệu bảy Đức Như Lai, cho nên không còn những nỗi sợ hãi trong các nẻo ác. Chúng con đồng lòng suốt đời nương tựa ba ngôi quí báu là Phật pháp tăng. Nguyện sẽ giúp đỡ bảo vệ chúng sanh, vì họ mà làm những việc lợi ích. Bất cứ nơi nào, hoặc là thành thị hay ở xóm làng, dù chốn núi non hay vùng đồng vắng, nếu có kinh này lưu truyền đọc tụng, hoặc là có người thọ trì danh hiệu bảy Phật phương đông, cung kính cúng dường hình tượng các Ngài, nhất định chúng con và các thuộc hạ luôn luôn bảo vệ, giúp cho người ấy tránh khỏi các nạn; thành tựu tất cả những điều mong cầu. Nếu có người nào, bệnh hoạn khổ não mà muốn xa lìa, thì nên chí tâm đọc tụng kinh này, dùng chỉ năm màu, gút tên chúng con, khi đã mãn nguyện, mới mở gút ra.
Nghe vậy Thế Tôn khen ngợi các vị Dược-xoa đại tướng: Hay lắm, hay lắm! Dược-xoa các ông nếu biết nhớ nghĩ, báo đáp ân đức của bảy Như Lai, thì thường phải nên giúp cho chúng sanh có được lợi ích, an lạc như thế.
Bấy giờ trong chúng có nhiều vị trời, trí huệ thấp kém, tâm suy nghĩ rằng: Vì sao vừa nghe danh hiệu của các Như Lai hiện tại ở những thế giới cách đây hằng sa cõi nước chư Phật, mà được vô lượng vô biên công đức kì diệu như thế?
Đức Phật Thích-ca biết rõ tâm niệm các vị trời này, liền nhập diệu định sâu xa Cảnh Triệu Nhất Thiết Như Lai. Ngài vừa nhập định, tam thiên thế giới chấn động sáu cách, trời tuôn hoa đẹp, rải các hương thơm. Bảy Đức Như Lai, thấy hiện tượng này, liền từ trụ xứ đến cõi Ta-bà, thăm viếng han hỏi Đức Phật Thích-ca. Do sức bản nguyện, nên các Như Lai ngồi tòa sư tử có báu cõi trời trang nghiêm thanh tịnh, thuyết pháp cho các chúng đại bồ-tát, tám bộ trời rồng…, nhân cùng phi nhân, quốc vương vương tử, hoàng hậu thứ phi, các vị đại thần, các bà-la-môn, trưởng giả cư sĩ đang đứng vây quanh. Các trời trí kém thấy các Như Lai nhóm họp đầy đủ, cho là điềm lành xưa nay chưa có, tâm nghi liền trừ. Đại chúng cũng khởi ý niệm hi hữu, đồng thanh khen ngợi: Quí thay, quí thay! Thích-ca Như Lai vì giúp chúng con dứt trừ nghi hoặc, mà Ngài phụng thỉnh bảy Đức Như Lai cõi nước phương đông nhóm họp nơi này.
Bấy giờ chúng hội, tùy theo khả năng, mỗi mỗi đều dâng hương thơm hoa đẹp, các xâu chuỗi báu, trỗi nhạc cõi trời cúng dường chư Phật, nhiễu quanh bảy vòng, chắp tay kính lễ, đồng khen ngợi rằng: Thật là hiếm có, thật là hiếm có! Cảnh giới sâu xa của các Như Lai không thể nghĩ bàn. Nhờ sức bản nguyện, phương tiện khéo léo, mà nay các Ngài cùng hiện các tướng kì lạ như thế! Khen ngợi vừa xong, đại chúng đồng nguyện: Nguyện các chúng sanh, đều được Như Lai diệu định như thế.
Bấy giờ bồ-tát Văn-thù-sư-lợi từ tòa đứng dậy, chắp tay cung kính nhiễu Phật bảy vòng, đảnh lễ chân Phật, rồi bạch Ngài rằng: Hay thay, hay thay! Định lực Như Lai không thể nghĩ bàn; do sức bản nguyện và phương tiện khéo mà Như Lai giúp chúng sanh thành tựu. Cúi xin Như Lai tuyên thuyết thần chú, để trong đời sau, làm nơi nương tựa, mang lại an ổn cho các chúng sanh kém hèn thiếu phước, khổ não trói buộc, bị các ách nạn nhật nguyệt tinh tú, dịch bệnh oán thù, lạc vào đường hiểm gặp nỗi sợ hãi. Chúng sanh đời sau, nếu được chú này, tự mình sao chép, bảo người sao chép, thọ trì đọc tụng, nói cho người nghe, nhất định sẽ được các Đức Thế Tôn che chở bảo vệ, lại thường hiện thân, giúp cho người ấy thành tựu ước nguyện, không bị chết oan, sau khi mạng chung không đọa cõi ác.
Văn-thù thưa xong, các Đức Như Lai, đồng khen ngợi rằng: Hay thay, hay thay! Nhờ sức uy thần của các Như Lai, vì lòng thương xót chúng sanh đời sau khiến ông cầu thỉnh bảy Đức Như Lai tuyên thuyết thần chú. Ông hãy lắng nghe, và ghi nhớ kĩ, chúng ta sẽ nói. Văn-thù-sư-lợi! Có đại thần chú là Như Lai Định Lực Lưu Li Quang. Nếu có người nào biên chép đọc tụng, cung kính cúng dường, khởi tâm đại bi đối với chúng sanh, người ấy sẽ được thỏa mãn mong cầu, chư Phật hiện thân giúp đỡ bảo vệ, lìa các chướng nạn, sau khi mạng chung, sanh về cõi Phật.
Bảy Đức Như Lai đồng thanh nói chú: Đát điệt tha, cụ mê cụ mê, khánh ni mê nị hí, mạt để mạt để, tát đa đát tha, yết đa tam ma địa, át đề sắt sĩ đế, át đế mạt đế, ba lệ ba phả, pha thâu đản nễ, tát bà ba phả na thế dã, bột thế bột đồ, xướng đáp mễ ổ mễ củ mễ, phật đạt khí đát la, bát lí thâu đản nễ đàm mê, nê đàm mê, mê lỗ mê lỗ, mê lô thi khế, lệ tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà sấu nễ, bột đề tô bột thế, phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạt xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át tam mê, tam mạn noa, hán lan đổ mê, tát bà phật đà bồ đề tát đỏa, thiêm mê thiêm mê, bát lạt thiêm mê, mạn đổ mê, tát bà y để ổ ba, đạt bà tát bà tì hà đại dã, tát bà tát đỏa, nan giả, bô lan nê, bô lan nê, bô lan dã mê, tát bà a xá, bệ lưu li dã bát lạt để bà tê, tát bà ba phả, trước dương yết lệ sa ha.
Lúc bảy Đức Phật thuyết thần chú này, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, quả đất chấn động, các tướng thần biến đồng thời xuất hiện. Đại chúng thấy vậy, liền tùy sức mình, dâng hoa cõi trời, và các loại hương, hương bột hương thoa cúng dường chư Phật, đồng thời xướng rằng: “Quí thay, quí thay” rồi nhiễu vòng quanh các Ngài bảy vòng. Các Đức Thế Tôn đồng cất tiếng rằng: Tất cả đại chúng trời người các ông hãy nên biết rằng: Tất cả nam nữ lòng tin thuần thiện, hoặc là quốc vương, hoặc là vương tử, hoàng hậu thứ phi, đại thần quan thuộc… nếu ai thọ trì, đọc tụng lắng nghe, vì người mà thuyết bài thần chú này, lại dùng hoa đẹp hương thơm chí thành cúng dường quyển kinh, tắm rửa thân thể, thay y phục sạch, đến nơi thanh tịnh, thọ tám trai giới, khởi lòng từ bi, thương xót chúng sanh, thì sẽ đạt được vô lượng phước đức. Nếu có những ai mong cầu điều gì, cũng nên tạo lập tượng bảy Đức Phật, thờ nơi thanh vắng, đốt hương kết hoa, dựng cờ treo lọng, trang hoàng rực rỡ; lại dâng các món uống ăn thanh tịnh, hương vị thơm ngon, trỗi nhạc hát múa thành kính cúng dường; lại cũng cúng dường các vị bồ-tát và cả chư thiên. Trong khoảng thời gian bảy ngày bảy đêm, giữ tám trai giới, trang nghiêm ngồi trước tôn tượng chư Phật, tụng thần chú này ngàn tám trăm biến. Trọn vẹn như thế, người ấy sẽ được các Đức Như Lai và các bồ-tát quan tâm nhớ nghĩ; lại có bồ-tát tên Chấp Kim Cang, cùng với các vị Đế Thích-Phạm vương, trời Tứ Thiên vương cũng luôn bảo vệ, đồng thời tiêu trừ năm tội Vô gián và các nghiệp chướng, khỏe mạnh sống lâu, không bị chết yểu và gặp dịch bệnh, tất cả mong cầu đều được thành tựu. Không còn các nạn quân thù giặc cướp, xâm lấn biên cương, chiến tranh loạn lạc, kiện tụng hiềm khích, đất nước đói kém, hạn hán lụt lội, mà khắp tất cả đều khởi lòng từ, xem như cha mẹ.
Bấy giờ bồ-tát tên Chấp Kim Cang, Đế Thích-Phạm vương, trời Tứ Thiên vương đứng dậy chắp tay, cung kính đảnh lễ Thích-ca Mâu-ni và bạch Ngài rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả chúng con, đều đã được nghe, công đức thù thắng về những bản nguyện và cũng đã thấy tâm đại từ bi rộng sâu vô tận của các Như Lai. Vì thế hôm nay chúng con phụng sự, cung kính cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn! Bất cứ nơi nào có kinh điển này và pháp Thất Phật Danh Đà-la-ni lưu thông cúng dường, cho đến biên chép, chúng con nhất định nương uy lực Phật, cùng đến bảo vệ quốc vương đại thần, xóm thôn thành thị, tất cả nam nữ, không để các khổ, bệnh tật bức bách, mà luôn an ổn, lương thực đầy đủ, tiền của dư thừa. Chúng con báo đáp ân Phật như vậy. Bạch Đức Thế Tôn! Hôm nay trước các Đức Phật Thế Tôn, chúng con lập thệ: Nếu những người nào nhớ đến chúng con thì nên đọc tụng bài thần chú này:
Đát điệt tha, a lũ ma, lũ đát la lũ, ma ma lũ lũ lị, ha hỗ hê, ma ra ma ra ma ra, thô thô lị, thô lị, sa phạ ha.
Tất cả nam nữ lòng tin thanh tịnh, hoặc là quốc vương, vương tử đại thần, phụ tướng thể nữ thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường bài thần chú này, hiện đời sẽ được sống lâu không bệnh, xa lìa các khổ, sau khi mạng chung không đọa cõi ác, không còn lui sụt đạo lớn bồ-đề, tùy ý sanh vào các cõi Phật kia, gặp được chư Phật, chứng đắc túc mạng, đầy đủ định huệ. Như có người nào, bị các chứng bệnh sốt rét yêu tà…, thì nên biên chép bài thần chú này, mang theo bên mình, sau khi lành bệnh, đặt nơi thanh tịnh
Bấy giờ bồ-tát tên Chấp Kim Cang, đến trước bảy Phật nhiễu quanh ba vòng, đảnh lễ từng vị, rồi thưa thỉnh rằng: Kính bạch chư Phật! Hôm nay vì muốn làm việc lợi ích cho những chúng sanh trong đời vị lai trì tụng kinh này, nên con tuyên thuyết thần chú như sau. Cúi xin các Ngài rủ lòng từ bi hộ niệm cho con!
Bảy Đức Như Lai khen bồ-tát rằng: Hay thay, hay thay! Chúng ta gia hộ để ông tuyên thuyết chú đà-la-ni, hầu giúp những người ở đời vị lai thọ trì kinh này không gặp các khổ, thỏa mãn mong cầu.
Thế là bồ-tát Chấp Kim Cang thuyết: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam phật đà nẫm, nam ma tát bà bạt chiếc ra, đát ra nẫm, đát điệt tha, án bạt chiếc lệ bạt chiếc lệ, ma ha bạt chiếc lệ, bạt chiếc lệ ba xã đà lạt nễ, tam ma tam ma, tam mạn đa, a bát lạt để yết đa, bạt chiết lệ, thiêm ma thiêm ma, bát ra thiêm mạn đổ mê, tát bà tì a đại dã, lũ lô lũ lô, tát bà yết ma, a phạt lạt noa nễ xoa dã, tam ma dã mạt noa, tam mạt ra bạt già phạm, bạt chiếc ra, ba nễ tát bà xá mê, bát lí bộ lạt dã, sa ha.
Bạch Đức Thế Tôn! Nếu ai cung kính thọ trì danh hiệu của bảy Đức Phật, nhớ nghĩ công đức bản nguyện các Ngài, đồng thời đọc tụng diễn nói chú này, con sẽ giúp họ mãn nguyện mong cầu, không để thiếu thốn. Ai muốn gặp con, hỏi về thiện ác, thì nên chí thành biên chép kinh này, tạo lập hình tượng bảy Đức Như Lai và tượng bồ-tát tên Chấp Kim Cang, nơi mỗi tượng thân đặt xá-lợi Phật, chí thành dâng cúng phẩm vật thanh tịnh như đã nói trên. Kế đó cung kính lễ bái nhiễu quanh, khởi lòng từ bi đối với chúng sanh, thọ tám trai giới, mỗi ngày ba lần tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới; từ ngày mồng tám cho đến mười lăm, mỗi ngày trì tụng trăm lẻ tám biến đại thần chú này, tâm không tán loạn, thì con sẽ hiện đến trong giấc mộng, cùng nhau nói chuyện, giúp họ mãn nguyện mọi sự mong cầu.
Nghe nói như thế, các vị bồ-tát đồng khen ngợi rằng: “Hay thay, hay thay! Này Chấp Kim Cang, ông thật khéo nói chú đà-la-ni không thể nghĩ bàn”. Bảy Đức Như Lai cũng tán thán rằng: “Chúng ta bảo vệ thần chú mà ông đã tuyên nói ra, vì muốn giúp cho chúng sanh an lạc, mãn mọi mong cầu, nên không để cho bài thần chú này biến mất ở đời”. Do đó bảy Phật bảo các Bồ-tát, Đế Thích-Phạm vương, Tứ Thiên vương rằng: “ Hôm nay chúng Ta phó thác bản kinh và thần chú này hết cho các ông. Vào thời vị lai, năm trăm năm sau, chánh pháp sắp diệt, các ông cần phải bảo vệ giữ gìn. Uy lực kinh này thật là vô cùng, đem lại lợi ích cũng rất to lớn, diệt trừ tội lỗi, giúp trọn nguyện lành. Các ông nhớ kĩ, chớ trao kinh này cho các chúng sanh tội nhiều phước mỏng, chê bai chánh pháp, xem thường hiền thánh, dẫn đến giáo pháp mau chóng hoại diệt.”
Bảy Phật phương đông phó chúc đã xong, thấy đại chúng đây thành tựu tu tập, cơ duyên đầy đủ, tâm không nghi ngờ, nên liền trở về cõi nước của mình, không còn xuất hiện nơi tòa báu nữa.
Bấy giờ A-nan từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính, bạch Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Kinh này tên gì, chúng con cung kính gọi như thế nào?” Phật bảo A-nan: “ Kinh này được gọi bằng nhiều tên là: Thất Phật Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác bản nguyện công đức, Văn-thù-sư-lợi sở vấn, Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai bản nguyện công đức, Chấp Kim Cang bồ-tát nguyện yếu kì, Tịnh trừ nhất thiết nghiệp chướng, Sở hữu nguyện cầu giai đắc viên mãn, Thập nhị đại tướng phát nguyện hộ trì. Ông nên kính gọi các tên như thế.
Nghe Phật Thế Tôn nói kinh này xong, các đại bồ-tát, các hàng thanh văn, trời rồng dược-xoa, thần càn-thát-bà, thần a-tu-la, thần yết-lộ-trà, thần khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân vui mừng tin nhận, cung kính thực hành.
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật bồ-tát (3 lần)


Như Lai Định Lực Lưu Li Quang thần chú:
Đát điệt tha, cụ mê cụ mê, khánh ni mê nị hí, mạt để mạt để, tát đa đát tha, yết đa tam ma địa, át đề sắt sĩ đế, át đế mạt đế, ba lệ ba phả, pha thâu đản nễ, tát bà ba phả na thế dã, bột thế bột đồ, xướng đáp mễ ổ mễ củ mễ, phật đạt khí đát la, bát lí thâu đản nễ đàm mê, nê đàm mê, mê lỗ mê lỗ, mê lô thi khế, lệ tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà sấu nễ, bột đề tô bột thế, phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạt xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át tam mê, tam mạn noa, hán lan đổ mê, tát bà phật đà bồ đề tát đỏa, thiêm mê thiêm mê, bát lạt thiêm mê, mạn đổ mê, tát bà y để ổ ba, đạt bà tát bà tì hà đại dã, tát bà tát đỏa, nan giả, bô lan nê, bô lan nê, bô lan dã mê, tát bà a xá, bệ lưu li dã bát lạt để bà tê, tát bà ba phả, trước dương yết lệ sa ha (3 lần).


Dược Sư quán đảnh thần chú:
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã lũ lỗ thích lưu li, bát lạt bà, át ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế tam miệu tam bột đà dã, đát điệt tha, án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha (7 lần).
Mở kết, mở kết mở cả oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều mở hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính
Đối trước Phật đài cầu xin mở kết
Đông phương Phật, Đông phương Phật
Tiêu tai sống thọ, Đông phương Phật
Tùy tâm mãn nguyện Đông phương Phật
***
Mười hai đại tướng Dược-xoa
Giúp Phật tuyên dương, chỉ ngũ sắc gút tên
Tuỳ nguyện đều được viên thành
Oan nghiệp dứt sạch, phước thọ mãi khương ninh.

Tâm kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa
Khi bồ-tát Quán Tự Tại thể nhập trí huệ giác ngộ sâu xa liền thấu suốt năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ nạn.
Này Xá-lợi-tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Xá-lợi-tử! Tướng không của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Vì thế trong chân không, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không có sáu giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu đối tượng của giác quan là màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, cảnh xúc chạm và pháp; không có mười tám chủng loại của các pháp, từ những chủng loại thuộc về mắt, cho đến những chủng loại thuộc về ý thức; không có vô minh, cũng không có sự chấm dứt vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có sự chấm dứt già chết; không có bốn chân lí khổ tập diệt đạo; không có trí, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc vậy. Bồ-tát nương vào trí huệ giác ngộ mà tâm không ngăn ngại. Vì tâm không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa lìa những vọng tưởng sai lầm, đạt đến Niết-bàn tuyệt đối. Các Đức Phật trong ba đời đều nương theo trí tuệ giác ngộ mà đạt đến Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết, trí huệ giác ngộ là chú có thần lực lớn, là chú phóng ánh sáng lớn, là chú vô thượng, là chú siêu việt, thật có năng lực diệt trừ tất cả khổ nạn. Cho nên ta nói thần chú Trí tuệ giác ngộ rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
Thần chú tiêu trừ tai nạn, gặp được điềm lành:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án bát ra để hạ xa giá, ta nẵng nẫm đát điệt tha, án khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sát sá, để sát sá, sát trí rị, sát trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để cá, thất rị duệ ta bà ha (3 lần)
Niệm danh hiệu Phật
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi luôn gia hộ
Nam-mô Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật (21 lần)
Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật (7 lần)
Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật (7 lần)
Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật (7 lần)
Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật (7 lần)
Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Phật (7 lần)
Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Phật (7 lần)
Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Chấp Kim Cang bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát ((3 lần)


SÁM KHỂ THỦ
Cúi đầu đảnh lễ Đại Đạo Sư,
Dẫn dắt chúng sanh về cõi Tịnh
Con nay phát nguyện, nguyện vãng sanh
Xin Đức Từ Bi thương tiếp nhận.
Đệ tử chúng con, vì cả bốn ân, khắp cùng ba cõi, hết thảy chúng sanh trong toàn pháp giới, cầu đạo Bồ-đề, Nhất thừa vô thượng, chuyên tâm trì niệm A-di-đà Phật, danh thâu muôn đức, mong sanh Tịnh độ.
Nhưng vì chúng con phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, tâm nhiễm dễ tăng, đức Tịnh khó thành. Nay đối trước Phật, năm vóc thiết tha, một lòng bày tỏ, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, từ đời vô thỉ cho đến hôm nay, chẳng biết tâm này vốn thường thanh tịnh, vọng khởi tham dục, sân hận si mê, nhiễm ô ba nghiệp, tạo vô lượng tội, kết vô biên oán. Những tội như thế, nguyện đều tiêu diệt. Từ nay về sau, chúng con lập nguyện, xa lìa pháp ác, lại không tạo thêm, siêng tu Thánh đạo, thệ không lui sụt, thệ thành Chánh giác, thệ độ chúng sanh.
Đức A-di-đà dùng sức từ bi và sức đại nguyện, chứng biết lòng con, thương tưởng đến con, gia hộ cho con. Để lúc Thiền quán, hoặc trong giấc mộng, được đấng cha lành, rưới nhuận cam lồ trên đảnh của con, phóng ánh sáng lành chiếu đến thân con, duỗi cánh tay vàng xoa đầu chúng con, hoặc dùng y báu đắp thân thể con, khiến cho tội chướng từ đời vô thỉ chóng tự dứt trừ, căn lành tăng trưởng, phiền não chóng không, vô minh chóng phá, diệu tâm viên giác bỗng nhiên khai ngộ, cõi Thường Tịch Quang luôn được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, tự biết giờ khắc, thân không bệnh khổ ách nạn, tâm không tham luyến mê lầm, toàn thân thư thái, chánh niệm hiện tiền, ung dung bỏ thân, như vào Thiền định.
Ngay lúc bấy giờ Từ phụ Như Lai cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, tất cả Thánh chúng phóng quang tiếp đón, đưa tay dắt dìu, lại thêm vào đó lầu gác tràng phan, nhạc trời hương lạ cùng hiện đón nghinh, cảnh đẹp Tây phương, hiện bày trước mắt, khiến cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe, vui mừng cảm thán, phát tâm Bồ-đề. Bấy giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sau Phật, trong khoảng nháy mắt, sanh vào hoa sen nơi ao bảy báu ở cõi Cực Lạc. Hoa nở thấy Phật và các Bồ-tát, được nghe pháp âm, chứng Vô sanh nhẫn, trong khoảng sát-na hầu cận chư Phật, được Phật thọ kí. Được thọ kí rồi, trong con thành tựu ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn đà-la-ni. Sau đó không lìa cõi nước An Dưỡng, hiện trụ Ta-bà, phân thân vô số đến khắp mười phương, dùng sức thần thông, tự tại vô ngại không thể nghĩ bàn, lập các phương tiện độ thoát chúng sanh xa lìa phiền não, tâm được an tĩnh, đồng sanh Tây phương, trụ ngôi Bất thoái.
Thế gian vô tận, thế giới vô tận, nghiệp và phiền não tất cả vô tận, nguyện lớn của con cũng thật vô tận. Nguyện dùng tất cả công đức lễ Phật, phát nguyện tu trì, hồi hướng đến khắp các loài hữu tình, báo đáp thảy bốn ân, giúp nhuần cả ba cõi, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.


HỒI HƯỚNG
Tụng kinh, lễ Phật, niệm hồng danh
Được bao công đức, hướng chúng sanh
Xin cho tất cả cùng chung hưởng
Mai sau An Dưỡng nguyện viên thành
Ba chướng dứt trừ phiền não hết
Tuệ tâm sáng tỏ được tịnh thanh
Nguyện ý sanh về miền Cực Lạc
Đài vàng chín phẩm mẹ cha lành
***
Hoa sen vừa nở thấy Như Lai
Chứng đắc Vô sanh thật chẳng sai
Bồ-tát bất thoái cùng tụ hội
Kết thành bạn tốt ngự liên đài.


TỰ QUI
Con về nương tựa Phật
Cầu nguyện cho chúng sanh
Thể nhận được đạo lớn
Sớm phát tâm vô thượng (1 lạy )
***
Con về nương tựa pháp
Cầu nguyện cho chúng sanh
Thấu hiểu được giáo pháp
Trí tuệ như biển lớn (1 lạy )
***
Con về nương tựa Tăng
Cầu nguyện cho chúng sanh
Thống nhiếp cả muôn loài
Tất cả không ngăn ngại (1 lạy )

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

(TDGlaw) -  Luật sư đề nghị chủ toạ nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. Sáng 17-4, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục với phần xét hỏi vụ cướp đò sông Ka Long. Các nhân chứng tiếp tục khẳng... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 18 Tháng 4 2019 | Hits:34 | comments

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

(TDGlaw) -  Bị cáo tố nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế xây dựng đã làm bà mất 15 tỉ đồng và bóng gió nói lãnh đạo tỉnh có tư tình lăng nhăng. Ngày 17-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 18 Tháng 4 2019 | Hits:12 | comments

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

(TDGlaw) - Theo ông H, việc làm của anh T.V.H.H. là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá vỡ hôn nhân gia đình người khác, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kiểm tra vụ tố cán bộ trại giam quan hệ vợ ngườiLiên quan đến tin tố cán bộ trại... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 08 Tháng 4 2019 | Hits:111 | comments

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

(TDGlaw) -  Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài. Hình ảnh trích từ camera. Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND... Read more

Tin nhanh | Hồng Thúy | 08 Tháng 4 2019 | Hits:40 | comments

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

(TDGlaw) -  "Bà Yến nói trong tuần sẽ bố trí lên Điện Biên gặp trực tiếp gia đình tôi để nói lời xin lỗi, nhưng cả tuần qua vẫn không thấy bà ấy đâu..." Ảnh Clip bà Phạm Thị Yến nói về nữ sinh giao gà ở Điện Biên Trao đổi với phóng viên... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 05 Tháng 4 2019 | Hits:51 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.