Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » Trì Tụng Kinh Dược Sư
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Trì Tụng Kinh Dược Sư

Email In PDF.

TVHQ 16 Tháng 1 2010 Thích Nguyên Chơn

  Phân mục bài viết

Trì Tụng Kinh Dược Sư

QUYỀN THƯỢNG

QUYỀN HẠ

PHỤ LỤC

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư
GIỚI THIỆU

Kính lễ Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni
Kính lễ thập phương Hiền thánh tăng

Đầu quyển kinh, con không dám bày tỏ lời mình, nhưng để cho những người có duyên tụng đọc biết rõ

xuất xứ của kinh, nên con run sợ, hổ thẹn, chí thành sám hối, giới thiệu vài dòng về kinh này.

Hán dịch kinh Dược Sư gồm có năm bản:

   1. Kinh Bạt trừ quá tội sanh tử đắc độ, 1 quyển, do Bạch-thi-lợi-mật-đa-la dịch vào khoảng năm 317-322 thời Đông Tấn, Trung Quốc, xếp vào quyển 12, kinh Quán đảnh.
   2. Kinh Dược Sư Lưu Li Quang, 1 quyển, do Huệ Giản dịch vào năm 457 đời Lưu Tống, Trung Quốc.
   3. Kinh Dược Sư Như Lai bản nguyện công đức, 1 quyển, do Đạt-ma-cấp-đa dịch vào năm 615 thời Tùy, Trung Quốc.
   4. Kinh Dược Sư Lưu Li Như Lai bản nguyện công đức, 1 quyển, do Huyền Trang dịch vào năm 650 đời Đường, Trung Quốc.
   5. Kinh Dược Sư Lưu Li Quang thất Phật bản nguyện công đức còn gọi là kinh Thất Phật bản nguyện công đức, 2 quyển do Nghĩa Tịnh dịch vào năm 707 đời Đường, Trung Quốc.

Tất cả được xếp vào tập 14, Đại Chánh tân tu đại tạng kinh.

Ngoài ra, còn hai bản dịch Tây Tạng, một bản tương đồng với bản dịch của ngài Huyền Trang, tên là Bcom-ldam ḥdas sman-gyi blavaidūryaḥi hod-kyi sṅon-gyi smon-lam-gyi khyad-par rgyas-pa, một bản giống với bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh tên là De-bshin-gśegs-pa bdun-gyi sṅon-gyi smon-lam-gyi khya -par rgyas-pa.

Bản kinh Dược Sư lưu hành tại Việt Nam hiện nay gồm hai bản, một bản do hòa thượng Huyền Dung dịch và một bản do ngài Tuệ Nhuận dịch. Cả hai đều được dịch từ bản Hán của ngài Huyền Trang.

Nói chung các bản Hán dịch kinh Dược Sư, 1 quyển đều có nội dung, văn từ đa phần giống nhau. Chỉ có bản do ngài Nghĩa Tịnh dịch là gồm hai quyển thượng và hạ. Trong đó ba phần tư quyển thượng, Đức Phật nói về công đức bản nguyện danh hiệu, cõi nước trang nghiêm của sáu Đức Phật phương đông, từ gần cho đến xa tính từ cõi Ta-bà. Phần cuối quyển thượng và ba phần tư quyển hạ nói về công đức bản nguyện danh hiệu, cõi nước trang nghiêm của Đức Dược Sư. Sau cùng là nói về việc hộ trì kinh và người trì kinh cùng phần phó chúc lưu thông.

Bản Việt kinh này, con dịch từ bản Hán của ngài Nghĩa Tịnh, cho nên cũng phân làm hai quyển. Nhưng để tiện cho việc tụng niệm, con xin chí thành đảnh lễ sám hối các Đức Phật trong mười phương ba đời, chia lại từ đầu quyển đến hết phần nói về sáu Đức Phật phương đông thuộc quyển thượng, từ phần kể về Đức Dược Sư Lưu Li đến hết bộ là quyển hạ. Đồng thời con cũng xin dịch thêm bản của ngài Huyền Trang, đặt vào phần Phụ Lục cuối sách, để cho những người có duyên rộng phần tham khảo, hoặc cũng có thể tụng đọc.

Xin đảnh lễ cáo tri đến tất cả thiện tri thức và những người có duyên.

Cuối mùa An cư PL. 2552 – DL. 2008
Thích Nguyên Chơn kính ghi

iuytr

NGHI THỨC TỤNG NIỆM
KINH DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC


(Tắm gội và thay y phục sạch sẽ, đến trước đàn Dược Sư, đứng trang nghiêm chắp tay, lắng lòng, mắt chiêm ngưỡng tôn dung Ngài và thầm niệm hai câu chơn ngôn)
Chơn ngôn thanh tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần)
Chơn ngôn thanh tịnh ba nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)
(Chủ lễ quì xuống cầm ba nén nhang và niệm lớn)
Hương trầm xông thơm ngát
Kết thành áng mây lành
Đệ tử với lòng thành
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Tín nguyện lòng kiên cố
Niệm Phật mãi tinh cần
Chánh trợ nghiệp song hành
Bốn tu, ba phước trọn
Hiện đời không bệnh khổ
Lâm chung chánh niệm an
Tam Thánh thương đến rước
Tây phương cảnh hiện tiền

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)

Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các Đức Phật Thế Tôn, chí thành dâng hương kính bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng con mãi trôi lăn trong các đường dữ, bao lần đánh mất thân người. May thay kiếp này mới gặp lại, được nghe chánh pháp, được biết năng lực bản nguyện danh hiệu của bảy Đức Phật ở phương đông, chúng con nhóm họp nơi đây tụng kinh Dược Sư Lưu Li thất Phật bản nguyện công đức.
Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật Thích-ca Mâu-ni chứng minh, bảy Đức Phật ở phương đông cùng các Đại Bồ-tát, các Hiền thánh tăng trong hải hội Dược Sư rủ lòng xót thương phóng ánh sáng lành, hoặc trong mộng hiện điềm lành, hoặc âm thầm gia hộ, khiến cho Phật tử… pháp danh… sanh năm…,… tuổi bệnh tật toàn tiêu, tội chướng, báo chướng, oán chướng từ bao đời thảy dứt trừ, lòng tin Tam bảo càng bền vững, sức hành trì càng tăng, ý nguyện càng thiết tha, ngõ hầu hiện tại bình an, mai sau được sanh về cõi An Dưỡng.
Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm nhang vào lư rồi đọc bài tán Phật và xướng lễ)

TÁN DƯƠNG PHẬT

Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Ngài cũng thế
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương
Sức đại trí, đại nguyện
Độ tất cả quần sanh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sanh cõi Tịnh mát vui
Con nay sạch ba nghiệp
Quay về và đảnh lễ.
- Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương ba đời.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, giáo chủ cõi Ta-bà
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, giáo chủ cõi Thắng Quang ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, giáo chủ cõi Diệu Bảo ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, giáo chủ cõi Viên Mãn Hương Tích ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, giáo chủ cõi Vô Ưu ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Pháp Hải Lôi Âm, giáo chủ cõi Pháp Tràng ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông, giáo chủ cõi Thiện Trụ Bảo Hải ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Dược Sư Lưu Li Quang Vương, giáo chủ cõi Tịnh Lưu Li ở phương đông.
(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng ngồi, vào chuông mõ và bắt đầu tụng kinh)


TÁN HƯƠNG
Hương trầm quyện tỏa lư vàng
Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa
Kết thành mây báu sáng lòa
Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành
Chư Phật thấu biết lòng lành
Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh
Nam-mô Hương Vân Cái bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)


THẦN CHÚ ĐẠI BI
Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Kính lạy đấng Tam Giới Tôn
Nương tựa về mười phương Phật
Con nay phát nguyện lớn
Tụng trì kinh Dược Sư
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu giúp ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ-đề
Hết một báo thân này
Sanh về cõi An Lạc
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)


KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao vời, lại thẳm sâu
Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện thấu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát (3 lần)

Trì Tụng Kinh Dược Sư
TVHQ 16 Tháng 1 2010 Thích Nguyên Chơn

 

Phân mục bài viết
Trì Tụng Kinh Dược Sư
PHẦN NGHI THỨC
QUYỀN THƯỢNG
QUYỀN HẠ
PHỤ LỤC

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Dược Sư
GIỚI THIỆU

Kính lễ Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni
Kính lễ thập phương Hiền thánh tăng

Đầu quyển kinh, con không dám bày tỏ lời mình, nhưng để cho những người có duyên tụng đọc biết rõ xuất xứ của kinh, nên con run sợ, hổ thẹn, chí thành sám hối, giới thiệu vài dòng về kinh này.

Hán dịch kinh Dược Sư gồm có năm bản:

   1. Kinh Bạt trừ quá tội sanh tử đắc độ, 1 quyển, do Bạch-thi-lợi-mật-đa-la dịch vào khoảng năm 317-322 thời Đông Tấn, Trung Quốc, xếp vào quyển 12, kinh Quán đảnh.
   2. Kinh Dược Sư Lưu Li Quang, 1 quyển, do Huệ Giản dịch vào năm 457 đời Lưu Tống, Trung Quốc.
   3. Kinh Dược Sư Như Lai bản nguyện công đức, 1 quyển, do Đạt-ma-cấp-đa dịch vào năm 615 thời Tùy, Trung Quốc.
   4. Kinh Dược Sư Lưu Li Như Lai bản nguyện công đức, 1 quyển, do Huyền Trang dịch vào năm 650 đời Đường, Trung Quốc.
   5. Kinh Dược Sư Lưu Li Quang thất Phật bản nguyện công đức còn gọi là kinh Thất Phật bản nguyện công đức, 2 quyển do Nghĩa Tịnh dịch vào năm 707 đời Đường, Trung Quốc.

Tất cả được xếp vào tập 14, Đại Chánh tân tu đại tạng kinh.

Ngoài ra, còn hai bản dịch Tây Tạng, một bản tương đồng với bản dịch của ngài Huyền Trang, tên là Bcom-ldam ḥdas sman-gyi blavaidūryaḥi hod-kyi sṅon-gyi smon-lam-gyi khyad-par rgyas-pa, một bản giống với bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh tên là De-bshin-gśegs-pa bdun-gyi sṅon-gyi smon-lam-gyi khya -par rgyas-pa.

Bản kinh Dược Sư lưu hành tại Việt Nam hiện nay gồm hai bản, một bản do hòa thượng Huyền Dung dịch và một bản do ngài Tuệ Nhuận dịch. Cả hai đều được dịch từ bản Hán của ngài Huyền Trang.

Nói chung các bản Hán dịch kinh Dược Sư, 1 quyển đều có nội dung, văn từ đa phần giống nhau. Chỉ có bản do ngài Nghĩa Tịnh dịch là gồm hai quyển thượng và hạ. Trong đó ba phần tư quyển thượng, Đức Phật nói về công đức bản nguyện danh hiệu, cõi nước trang nghiêm của sáu Đức Phật phương đông, từ gần cho đến xa tính từ cõi Ta-bà. Phần cuối quyển thượng và ba phần tư quyển hạ nói về công đức bản nguyện danh hiệu, cõi nước trang nghiêm của Đức Dược Sư. Sau cùng là nói về việc hộ trì kinh và người trì kinh cùng phần phó chúc lưu thông.

Bản Việt kinh này, con dịch từ bản Hán của ngài Nghĩa Tịnh, cho nên cũng phân làm hai quyển. Nhưng để tiện cho việc tụng niệm, con xin chí thành đảnh lễ sám hối các Đức Phật trong mười phương ba đời, chia lại từ đầu quyển đến hết phần nói về sáu Đức Phật phương đông thuộc quyển thượng, từ phần kể về Đức Dược Sư Lưu Li đến hết bộ là quyển hạ. Đồng thời con cũng xin dịch thêm bản của ngài Huyền Trang, đặt vào phần Phụ Lục cuối sách, để cho những người có duyên rộng phần tham khảo, hoặc cũng có thể tụng đọc.

Xin đảnh lễ cáo tri đến tất cả thiện tri thức và những người có duyên.

Cuối mùa An cư PL. 2552 – DL. 2008
Thích Nguyên Chơn kính ghi

NGHI THỨC TỤNG NIỆM
KINH DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC
(Tắm gội và thay y phục sạch sẽ, đến trước đàn Dược Sư, đứng trang nghiêm chắp tay, lắng lòng, mắt chiêm ngưỡng tôn dung Ngài và thầm niệm hai câu chơn ngôn)
Chơn ngôn thanh tịnh pháp giới: Án lam tóa ha (7 lần)
Chơn ngôn thanh tịnh ba nghiệp: Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)
(Chủ lễ quì xuống cầm ba nén nhang và niệm lớn)
Hương trầm xông thơm ngát
Kết thành áng mây lành
Đệ tử với lòng thành
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Tín nguyện lòng kiên cố
Niệm Phật mãi tinh cần
Chánh trợ nghiệp song hành
Bốn tu, ba phước trọn
Hiện đời không bệnh khổ
Lâm chung chánh niệm an
Tam Thánh thương đến rước
Tây phương cảnh hiện tiền
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)
Đệ tử chúng con hôm nay quỳ trước các Đức Phật Thế Tôn, chí thành dâng hương kính bày tâm nguyện. Từ nhiều kiếp lâu xa, chúng con mãi trôi lăn trong các đường dữ, bao lần đánh mất thân người. May thay kiếp này mới gặp lại, được nghe chánh pháp, được biết năng lực bản nguyện danh hiệu của bảy Đức Phật ở phương đông, chúng con nhóm họp nơi đây tụng kinh Dược Sư Lưu Li thất Phật bản nguyện công đức.
Chúng con một lòng khẩn thỉnh Đức Phật Thích-ca Mâu-ni chứng minh, bảy Đức Phật ở phương đông cùng các Đại Bồ-tát, các Hiền thánh tăng trong hải hội Dược Sư rủ lòng xót thương phóng ánh sáng lành, hoặc trong mộng hiện điềm lành, hoặc âm thầm gia hộ, khiến cho Phật tử… pháp danh… sanh năm…,… tuổi bệnh tật toàn tiêu, tội chướng, báo chướng, oán chướng từ bao đời thảy dứt trừ, lòng tin Tam bảo càng bền vững, sức hành trì càng tăng, ý nguyện càng thiết tha, ngõ hầu hiện tại bình an, mai sau được sanh về cõi An Dưỡng.
Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm nhang vào lư rồi đọc bài tán Phật và xướng lễ)
TÁN DƯƠNG PHẬT
Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ
Sắc thân Phật vô tận
Trí tuệ Ngài cũng thế
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương
Sức đại trí, đại nguyện
Độ tất cả quần sanh
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sanh cõi Tịnh mát vui
Con nay sạch ba nghiệp
Quay về và đảnh lễ.
- Nhất tâm đảnh lễ: Chư Phật, Tôn pháp, Hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương ba đời.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, giáo chủ cõi Ta-bà
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương, giáo chủ cõi Thắng Quang ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương, giáo chủ cõi Diệu Bảo ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu, giáo chủ cõi Viên Mãn Hương Tích ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường, giáo chủ cõi Vô Ưu ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Pháp Hải Lôi Âm, giáo chủ cõi Pháp Tràng ở phương đông.
- Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông, giáo chủ cõi Thiện Trụ Bảo Hải ở phương đông.
-Nhất tâm đảnh lễ: Đức Phật Dược Sư Lưu Li Quang Vương, giáo chủ cõi Tịnh Lưu Li ở phương đông.
(Đảnh lễ xong, đại chúng đồng ngồi, vào chuông mõ và bắt đầu tụng kinh)
TÁN HƯƠNG
Hương trầm quyện tỏa lư vàng
Xông cùng pháp giới đạo tràng gần xa
Kết thành mây báu sáng lòa
Kính dâng hương nguyện thiết tha chí thành
Chư Phật thấu biết lòng lành
Pháp thân ứng hiện rõ rành chứng minh
Nam-mô Hương Vân Cái bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)
THẦN CHÚ ĐẠI BI
Nam-mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ-tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Kính lạy đấng Tam Giới Tôn
Nương tựa về mười phương Phật
Con nay phát nguyện lớn
Tụng trì kinh Dược Sư
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu giúp ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ-đề
Hết một báo thân này
Sanh về cõi An Lạc
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)
KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao vời, lại thẳm sâu
Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe thấy xin trì tụng
Nguyện thấu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát (3 lần)

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

(TDGlaw) -  Luật sư đề nghị chủ toạ nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. Sáng 17-4, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục với phần xét hỏi vụ cướp đò sông Ka Long. Các nhân chứng tiếp tục khẳng... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 18 Tháng 4 2019 | Hits:32 | comments

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

(TDGlaw) -  Bị cáo tố nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế xây dựng đã làm bà mất 15 tỉ đồng và bóng gió nói lãnh đạo tỉnh có tư tình lăng nhăng. Ngày 17-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 18 Tháng 4 2019 | Hits:12 | comments

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

(TDGlaw) - Theo ông H, việc làm của anh T.V.H.H. là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá vỡ hôn nhân gia đình người khác, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kiểm tra vụ tố cán bộ trại giam quan hệ vợ ngườiLiên quan đến tin tố cán bộ trại... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 08 Tháng 4 2019 | Hits:110 | comments

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

(TDGlaw) -  Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài. Hình ảnh trích từ camera. Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND... Read more

Tin nhanh | Hồng Thúy | 08 Tháng 4 2019 | Hits:39 | comments

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

(TDGlaw) -  "Bà Yến nói trong tuần sẽ bố trí lên Điện Biên gặp trực tiếp gia đình tôi để nói lời xin lỗi, nhưng cả tuần qua vẫn không thấy bà ấy đâu..." Ảnh Clip bà Phạm Thị Yến nói về nữ sinh giao gà ở Điện Biên Trao đổi với phóng viên... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 05 Tháng 4 2019 | Hits:50 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.