Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » Kinh Bát Nhã - Hồi hướng
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019
Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh Bát Nhã - Hồi hướng

Email In PDF.

KINH TINH YẾU BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA


 
Bồ-tát Quán-tự-tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát-nhã Ba-la-mật
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn
Nghe đây, Xá-lợi-tử
Sắc chẳng khác gì Không
Không chẳng khác gì Sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là Sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả
Xá-lợi-tử nghe đây
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không
Không có Sắc,Thọ, Tưởng
Cũng không có Hành,Thức
Không có Nhãn, Nhĩ, Tỷ
Thiệt, Thân, Ý sáu căn
Không có Sắc, Thanh, Hương
Vị, Xúc, Pháp sáu trần
Không có mười tám giới
Từ Nhãn đến ý thức
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử
Không Khổ, Tập, Diệt, Đạo
Không trí cũng không đắc
Vì không có sở đắc
Nên một vị Bồ-tát
Nương diệu pháp Trí độ
Bát-nhã Ba-la-mật
Tâm không còn chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa kìa mọi vọng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối
Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp Trí độ
Bát-nhã Ba-la-mật
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát-nhã Ba-la-mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn nói
Câu thần chú Trí độ
Bát-nhã Ba-la-mật
Nói xong đức Bồ-tát
Liền đọc thần chú rằng
“Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha” (3 lần)
 
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI.
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đá dà, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca  (3 lần)lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ (3 lần)
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây, Thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần)
Nam Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần)
 
 
SÁM NGUYỆN (quỳ tụng)


Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần
Đệ tử đem tâm thành
Hướng về ngôi Tam Bảo
Phật là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Các tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa chúng con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập hạnh giải thoát
Làm an lạc cuộc đời
Đệ tử nương Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo tự tâm
Nên nguyện xin chuyên cần
Làm sáng sạch trong lòng
Ba viên ngọc cao quý
Nguyện quán theo hơi thở
Miệng nở nụ cười tươi
Nguyện học nhìn cuộc đời
Bằng con mắt quán chiếu
Con nguện xin tìm hiểu
Nỗi khổ của muôn loài
Tu tập lòng từ bi
Thực hành hạnh hỷ xả
Sáng cho người thêm vui
Chiều giúp người bớt khổ
Đệ tử nguyện
Sống cuộc đời thiểu dục
Sống lành mạnh an hòa
Cho thân thể kiện khương
Nguyện rủ bỏ âu lo
Học tha thứ bao dung
Cho tâm tư nhẹ nhỏm
Đệ tử nguyện
Xin đền báo ân sâu
Ơn cha mẹ ơn thầy
Ơn chúng sanh bè bạn
Nguyện tu học tinh chuyên
cho cây lòng bi trí
Ra hoa và kết trái
Mong cho một ngày kia
Có khả năng cứu độ
Đem muôn loài chúng sanh
Vượt ra ngoài cõi khổ
Xin nguyện Phật Pháp Tăng
Chứng minh và gia hộ
Cho đệ tử chúng con
Sớm viên thành đại nguyện.
HỒI HƯỚNG:
Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí huệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành
BA QUY Y:
- Quy y Phật: Con nương theo Phật. Nguyện cho chúng sanh. Thể theo đạo cả
 (1 lạy)Phát lòng vô lượng
- Quy y Pháp: Con nương về Pháp. Nguyện cho chúng sanh. Hiểu rõ kinh tạng
 (1 lạy)Trí huệ như biển
- Quy y Tăng: Con nương về Tăng. Nguyện cho chúng sanh. Thống lý đại chúng. Hết thảy không ngại (1 lạy)
 
HÒA NAM THÁNH CHÚNG
(Đại chúng cùng đứng lên xá 3 xá rồi lui ra)
 

PHỤ LỤC CÁC BÀI SÁM
SÁM QUY MẠNG


 
Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương
Thánh Tăng Tứ quả Tam thừa độ
Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương
Ngược dòng chơn tánh từ lâu
Chúng con trôi nổi trên đầu sông mê
Biết đâu là chốn đường về
Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi
Bao nhiêu nghiệp chướng thật là nặng sâu
Nay con khẩn thiết cúi đầu
Phơi bày sám hối cần cầu Hồng ân
Chí thành cầu đấng năng nhân
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài
Nguyện cùng thiện hữu ra khơi
Cùng lên bờ giác lìa nơi não phiền
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Tòa cao phước đức vững bền đạo tâm
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng
Từ bi trí tuệ nở mầm tốt tươi
Kiếp sau xin được làm người
Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu
Dắt dìu nhờ bậc minh sư
Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia
Sáu căn, Ba nghiệp thuận hòa
Không vương tục lụy theo đà thế nhân
Một lòng tấn đạo nghiêm thân
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa
Oai nghi phong độ sáng lòa
Lòng từ hộ mạng trước là độ sanh
Lại thêm đầy đủ duyên lành
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không
Bồ-đề nguyện kết một lòng
Đài sen Bát-nhã chơn không hiện tiền
Nhờ công tu tập tinh chuyên
Đại thừa liều ngộ chứng truyền chơn tâm
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân
Hoằng khai Lục độ hạnh môn sáng ngời
Pháp tràng dựng khắp nơi nơi
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không
Tà ma hàng phục đến cùng
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung
Vâng làm Phật sự mười phương
Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền
Thảy đều thông đạt siêu nhiên độ mình
Rồi đem phước huệ độ sanh
Chứng nên Phật quả hoàn thành Pháp thân
Tùy cơ ứng hiện cõi trần
Phân thân vô số độ dần chúng sanh
Nước Từ rưới khắp nhân thiên
Mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha
Khắp hòa thế giới gần xa
Diễn dương diệu pháp trước là hiện thân
Những nơi khổ thú trầm luân
Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành
Chỉ cần thấy dạng nghe danh
Bao loài thoát khỏi ngục hình đớn đau
Phát lời thệ nguyện cao siêu
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh
Đều nhờ thần lực oai linh
Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời
Thuốc thang cứu giúp cho đời
Áo cơm cứu giúp cho nguơì bần dân
Bao nhiêu quyến thuộc oan thân
Cũng nguyền vượt biển trần gian nỗi chìm
Xa lìa ái nhiểm triền miên
Đoạn trừ những nỗi trược phiền thân tâm
Vun trồng đạo nghiệp thiên nhân
Cùng bao loài khác pháp thân hướng về
Hư không dù có chuyển di
Nguyện thề muôn kiếp chẳng hề lung lay
Nguyện cầu vạn pháp xưa nay
Hoàn thành trí nguyện đến nơi Bồ-đề.
 
SÁM NGÃ NIỆM
 
Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp
Thất viên minh tánh tác trần lao
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Di trạng thù hình tao khổ sở.
Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo,
Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,
Phi truy, trước phát loại Sa mô
Hủy giới phá trai đa quá hoạn
Hoại sanh hại vật vô từ niệm
Đạm nhục san huân dưỡng uế xu
Chúng nhơn tài thực tứ Sâm man
Tam bảo tư duyên đa hổ dụng
Tà mạn ác cầu vô yểm túc
Đam dâm thị tửu dữ hoang mê
Mạn Phật, khinh Tăng, Bán Đại-thừa
Bội nghĩa vô thân hủy sư trưởng
Văn quá sức phi dương kỷ đức
Hạnh tai lạc họa yểm tha năng
Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh
Đấu cấu thị phi tranh nhơn ngã
Ác niệm tà tư vô tạm tức
Kinh phù trạo tán vị thường đình
Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên
Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ
Ngoại hiện oai nghi tăng siêåm trá
Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng
Lại đọa huân tu tứ thùy manh
Xan tật, tham lam vô úy sỉ
Dã điền uế bổn tương hà dụng
Đại hải phù thi bất cửu đình.
Ký vô nhất niệm khả tư thân,
Tất đọa tam đồ anh chúng khổ
Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ
Quan Âm, Thế Chí, thánh hiền tăng
Đòâng triển oai quan phổ chiếu lâm
Cộïng tứ minh giai hàm cưu bạt
Vô thỉ kim sanh chư tội chướng
Lục căn tam nghiệp chúng khiêm vưu
Nhất niệm viên quang tội tánh không
Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.
 
-------HẾT-------

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

(TDGlaw) -  Luật sư đề nghị chủ toạ nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. Sáng 17-4, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục với phần xét hỏi vụ cướp đò sông Ka Long. Các nhân chứng tiếp tục khẳng... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 18 Tháng 4 2019 | Hits:33 | comments

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

(TDGlaw) -  Bị cáo tố nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế xây dựng đã làm bà mất 15 tỉ đồng và bóng gió nói lãnh đạo tỉnh có tư tình lăng nhăng. Ngày 17-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 18 Tháng 4 2019 | Hits:12 | comments

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

(TDGlaw) - Theo ông H, việc làm của anh T.V.H.H. là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá vỡ hôn nhân gia đình người khác, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kiểm tra vụ tố cán bộ trại giam quan hệ vợ ngườiLiên quan đến tin tố cán bộ trại... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 08 Tháng 4 2019 | Hits:111 | comments

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

(TDGlaw) -  Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài. Hình ảnh trích từ camera. Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND... Read more

Tin nhanh | Hồng Thúy | 08 Tháng 4 2019 | Hits:39 | comments

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

(TDGlaw) -  "Bà Yến nói trong tuần sẽ bố trí lên Điện Biên gặp trực tiếp gia đình tôi để nói lời xin lỗi, nhưng cả tuần qua vẫn không thấy bà ấy đâu..." Ảnh Clip bà Phạm Thị Yến nói về nữ sinh giao gà ở Điện Biên Trao đổi với phóng viên... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 05 Tháng 4 2019 | Hits:51 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.