Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » Kinh tụng ngày thứ Ba
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh tụng ngày thứ Ba

Email In PDF.

KINH NGUỜI ÁO TRẮNG
 
Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Sau đó Tôn giả tới viếng Phật, làm lễ dưới chân Người và ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và 500 vị cư sĩ cũng theo gót thầy, đến viếng Phật, làm lễ dưới chân Người rồi ngồi xuống một bên Phật. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Phật bảo thầy Xá Lợi Phất:
- Này thầy Xá Lợi Phất ! Thầy có biết rằng, nếu có một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh và các nẽo ác khác trong tương lai ?
Một người như thế là đã đắc quả vào Dòng. Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp như thế nào ?
Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ thẹn, tập từ tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng. Vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Đó là giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng hộ trì.
Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bố thí mà không cầu đền đáp. Vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo hộ sự liêm khiết của mình, và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Đó là giới pháp thứ hai mà người đệ tử áo trắng hộ trì.
Vị đệ tử áo trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên sui gia, hoặc gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương. Vị này diệt trừ tận gốc tâm niệm tà dâm. Đó là giới pháp thứ ba mà người đệ tử áo trắng hộ trì.
Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác. Vị ấy diệt trừ tận gốc sự nói dối. Đó là giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng hộ trì.
Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu. Đó là giới pháp thứ năm mà người đệ tử áo trắng hộ trì.
- Này thầy Xá Lợi Phất ! Các vị đệ tử áo trắng làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao đẹp và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, và không có khó khăn? Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc Giác Ngộ chân chánh không còn dính mắc, là bậc Minh Hạnh, là bậc Thiện Thệ, là bậc Thế Gian Giải, là bậc Vô Thượng Sĩ, là bậc Điều Ngự Trượng Phu, là bậc Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Quán niệm về Như Lai như thế thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu.
Nhờ tưởng niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.
- Xá Lợi Phất ! Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp. Vị ấy quán niệm như sau: Giáo pháp được Đức Thế Tôn giảng dạy là giáo pháp diễn bày khéo léo, có khả năng đưa tới giải thoát hoàn toàn, đưa tới trạng thái không phiền não, không nóng bức, có tính cách thường tại và không dời đổi. Quán niệm và giác tri như thế về Pháp thì những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm người quán niệm không còn những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu.
Nhờ tưởng niệm tới Pháp mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ hai, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.
- Xá Lợi Phất ! Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Tăng. Vị ấy quán niệm như sau: Thánh chúng của Như Lai đang đi về nẽo thiện, đang đi trên đường chánh, đang hướng theo giáo pháp, đang thực tập theo giáo pháp, và sống đúng tinh thần giáo pháp. Trong thánh chúng ấy có bậc A La Hán đã thành và đang thành, các bậc A Na Hàm đã thành và đang thành, các bậc Tư Đà Hàm đã thành và đang thành, các bậc Tu Đà Hoàn đã thành và đang thành, tức là có đủ cả bốn đôi và tám bậc. Thánh chúng của Như Lai đã thành tựu được Giới, được Tam Muội, được Bát Nhã, được Giải Thoát, được Tri Kiến Giải Thoát, thánh chúng này đáng được tôn kính, đáng được quý trọng, đáng được phụng sự, đáng được cúng dường, và đó là ruộng phước tốt đẹp cho cuộc đời.
Nhờ tưởng niệm tới Tăng mà tâm tư người quán niệm lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ ba, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.
- Xá Lợi Phất ! Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Giới. Vị ấy quán niệm như sau: Giới luật này không có khuyết điểm, không bị sứt mẻ, không bị cấu uế, không bị ô trược, có khả năng giúp ta an trú trong lãnh thổ của Như Lai. Giới luật này không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi, tiếp nhận, thực tập và hộ trì.
Nhờ tưởng niệm tới Giới mà tâm tư người ấy lắng trong, có được niềm vui, và người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ tư, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng, không khó khăn gì.
- Xá Lợi Phất ! Thầy nên ghi nhớ rằng một người đệ tử áo trắng nếu thực tập được như thế là đã chấm dứt được sự sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các đường dữ khác, đã chứng đạt được quả vị Tu Đà Hoàn, không còn thối đọa vào các ác pháp. Người ấy chắc chắn đang đi về nẽo chánh giác, và chỉ cần qua lại tối đa là bảy lần nữa trong các cõi trời và người là có thể đạt tới biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ.
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng sau đây:
Kẻ trí sống tại gia
Thấy sợ cảnh địa ngục
Nên thọ trì chánh pháp
Dứt trừ mọi nẽo ác
Học hiểu mà hành trì
Không giết hại chúng sanh
Chân thật không nói dối
Không lấy của không cho
Trung kiên bạn hôn phối
Thói tà dâm lìa bỏ
Nhất quyết không uống rượu
Để tâm chẳng loạn cuồng
Thường thực tập niệm Phật
Thường thực tập niệm Pháp
Niệm Tăng và niệm Giới
Tâm an lạc thảnh thơi
Muốn thực tập bố thí
Để vun trồng phước đức
Người ấy học tiêu chuẩn
Giải thoát và giác ngộ
Xá Lợi Phất lắng nghe
Ta nói về điểm này
Hãy nhìn đàn bò kia
Và thử quan sát chúng
Có con vàng, con trắng
Có con đỏ, con đen
Màu nâu có đốm vàng
Hoặc màu chim bồ câu
Dù chúng màu sắc gì
Hoặc xuất xứ từ đâu
Giá trị thật của chúng
Là ở sức chuyên chở
Những con nào mạnh khỏe
Kéo xe mạnh và nhanh
Chuyên chở được nhiều chuyến
Là những con hữu dụng
Trong cõi nhân gian này
Có các giới Phạm chí
Sát đế lợi, cư sĩ
Thương gia và công nhân
Những ai trì tịnh giới
Thực chứng được giải thoát
Trở thành bậc cao đức
Bậc Thiện Thệ thảnh thơi
Cúng dường những bậc ấy
Là được quả phúc lớn
Ta không cần phân biệt
Giai cấp và nguồn gốc
Kẻ thiếu đức nghèo tuệ
Không soi sáng cho ai
Cúng dường những kẻ ấy
Quả phúc không đáng kể
Người con Phật tu huệ
Tâm hướng về Thế Tôn
Gốc lành thêm vững chải
Chỉ sanh về nẽo lành
Qua lại cõi nhân thiên
Nhiều lắm là bảy lần
Cuối cùng sẽ đạt được
Cảnh Niết Bàn tịnh lạc
Phật nói như thế rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất, các vị khất sĩ, cư sĩ Cấp Cô Độc và 500 vị cư sĩ khác, nghe lời Phật dạy vui vẻ làm theo.
 
(Ưu Bà Tắc Kinh, Kinh số 128 của bộ Trung A Hàm. Gotama Sanghadeva, đời Đông Tấn (397-398) dịch từ Phạn ra Hán. Tham khảo Anguttara Nikaya, A.III,211)

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

(TDGlaw) -  Luật sư đề nghị chủ toạ nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. Sáng 17-4, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục với phần xét hỏi vụ cướp đò sông Ka Long. Các nhân chứng tiếp tục khẳng... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 18 Tháng 4 2019 | Hits:32 | comments

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

(TDGlaw) -  Bị cáo tố nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế xây dựng đã làm bà mất 15 tỉ đồng và bóng gió nói lãnh đạo tỉnh có tư tình lăng nhăng. Ngày 17-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 18 Tháng 4 2019 | Hits:12 | comments

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

(TDGlaw) - Theo ông H, việc làm của anh T.V.H.H. là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá vỡ hôn nhân gia đình người khác, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kiểm tra vụ tố cán bộ trại giam quan hệ vợ ngườiLiên quan đến tin tố cán bộ trại... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 08 Tháng 4 2019 | Hits:111 | comments

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

(TDGlaw) -  Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài. Hình ảnh trích từ camera. Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND... Read more

Tin nhanh | Hồng Thúy | 08 Tháng 4 2019 | Hits:39 | comments

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

(TDGlaw) -  "Bà Yến nói trong tuần sẽ bố trí lên Điện Biên gặp trực tiếp gia đình tôi để nói lời xin lỗi, nhưng cả tuần qua vẫn không thấy bà ấy đâu..." Ảnh Clip bà Phạm Thị Yến nói về nữ sinh giao gà ở Điện Biên Trao đổi với phóng viên... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 05 Tháng 4 2019 | Hits:50 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.