Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » Kinh tụng hằng ngày
Chủ nhật, 20 Tháng 1 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Kinh tụng hằng ngày

Email In PDF.

TVHQ 16 Tháng 4 2010

  Phân mục bài viết
 

Kinh tụng ngày thứ Hai:

Kinh tụng ngày thứ Ba

Kinh tụng ngày thứ Tư

Kinh tụng ngày thứ Năm

Kinh tụng ngày thứ Sáu

Kinh tụng ngày thứ Bảy

Kinh tụng ngày Chủ Nhật

Kinh Bát Nhã - Hồi hướng

(Chủ lễ thắp 3 cây nhang đánh 3 tiếng chuông rồi quỳ xuống đọc)


DÂNG HƯƠNG:


Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ-đề kiên cố,
Chí tu học vững bền,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.
(Chủ lễ đứng lên cắm nhang, rồi đứng thẳng cùng đại chúng đọc lớn)


TÁN DƯƠNG PHẬT:


Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y trọn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.
LỄ PHẬT:
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới Đế châu ví Đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước Bảo tọa, thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO:


- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị (1 lạy)lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.
- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)
- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại tư,ø Đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)
(Khai chuông mõ rồi tụng tiếp)
TÁN HƯƠNG:
Hương xông đảnh báu,
Giới Định Tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)
CHÚ ĐẠI BI:
(3 lần)Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-Tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da ba lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đõa bà da, ma ha tát đõa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đõa y mông a rị đa bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đõa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà ra đế, ma ha phạt xà ra đế, đà ra đà ra địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sam Phật ra xá da, hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắn ni na. Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, ma ha Tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)


KỆ KHAI KINH:


Phật Pháp cao siêu rất thẩm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe được xin trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
(Sau khi tụng xong nghi thức quí vị chọn tiếp văn kinh chính theo từng ngày trong tuần)
 

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.