Tools
Login
You are here: Trang chủ » KHÁM PHÁ » Kinh Phật » KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (7) _Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (7) _Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát

Email In PDF.

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản 1988 - PL 2530

 
 PHẨM "PHỒ HIỀN BỔ TÁT KHUYẾN PHÁT"
THỨ HAI MƯƠI TÁM


   1. Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất-khả-xưng-sổ chúng đại Bồ-Tát từ phương Đông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rưới hoa sen báu, trổi vô-lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ-nhạc.


      Lại cùng vô số các đại chúng: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v... vây quanh, đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta-bà trong núi Kỳ-Xà-Quật, đầu mặt lạy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: " Thế-Tôn! Con ở nơi nước của đức Bảo-Oai-Đức-Thượng-Vương Phật, xa nghe cõi Ta-bà này nói kinh Pháp-Hoa, nên cùng với vô-lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ-Tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong đức Thế-Tôn nên vì chúng con nói đó".

      Nếu Thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn sau khi Như-Lai diệt độ, thế nào mà có thể được kinh Pháp-Hoa này.
   2. Phật bảo Phổ-Hiền Bồ-Tát rằng : "Nếu Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thành tựu bốn pháp, thì sau khi Như-Lai diệt-độ sẽ được kinh Pháp-Hoa này : Một là được các đức Phật hộ-niệm; hai là trồng các gốc công-đức; ba là vào trong chánh-định; bốn là phát lòng cứu tất cả chúng-sanh".


      Thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như-Lai diệt-độ quyết được kinh này.
   3. Lúc đó ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát bạch Phật rằng : "Thế-Tôn! Năm trăm năm sau trong đời ác-trược nếu có người thọ trì kinh-điển này, con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ-hoạn làm cho được an-ổn, khiến không ai được tiện-lợi rình tìm làm hại; hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Cưu-bàn-trà hoặc Tỳ-xá xà, hoặc Cát-giá, hoặc Phú-đan-na, hoặc Vi-đà-la v.v... những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện-lợi.


      Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc tụng kinh này, bấy giờ con cưỡi tượng-vương trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ-Tát, đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng-dường thủ-hộ an-ủi tâm người đó, cũng để cúng-dường kinh Pháp-Hoa.

      Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cưỡi tượng-vương trắng hiện ra trước người đó, người đó nếu ở trong kinh Pháp-Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy người đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc.

      Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp-Hoa được thấy thân con, lòng rất vui mừng lại càng tinh-tấn, do thấy thân con nên liền được tam-muội và Đà-la-ni tên là "Triền-đà-la-ni", "Pháp-âm-phương-tiện đà-la-ni", được những môn Đà-la-ni như thế.
   4. Thế-Tôn! Nếu đời sau, sau năm trăm năm trong đời ác-trược, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu tìm, người ththọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp-Hoa này, thời trong hai mươi mốt ngày, phải một lòng tinh-tấn, mãn hai mươi mốt ngày rồi, con sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà, cùng vô-lượng Bồ-Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng-sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi-ích vui mừng cũng lại cho chú Đà-la-ni.


      Được chú Đà-la-ni này thì không có phi-nhơn nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó. Cúi mong đức Thế-Tôn nghe con nói chú Đà-la-ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng:

      "A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà để, Phật đà ba chiên nễ, tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu la bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, đế lệ a nọa tăng già đâu lược, a la đế ba la đế, tát bà tăng già địa, tam ma địa dà lan địa, tát bà đạt mạ tu ba lợi sát đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ cát lợi địa đế".

      Thế-Tôn! Nếu có Bồ-Tát nào được nghe chú Đà-la-ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ-Hiền.
   5. Nếu kinh Pháp-Hoa lưu-hành trong Diêm-phù-đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng : Đều là sức oai thần của Phổ-Hiền.


      Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ-Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng gốc lành, được các Như-Lai, lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ in chép, người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao-Lợi.

      Bấy giờ, bốn muôn tám nghìn thiên nữ trổi các kỹ nhạc mà đến rước , người đó liền đội mũ bảy báu ở trong hàng thể nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh, đúng như lời mà tu hành.

      Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa thú kinh, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đâu-Suất, chỗ Di-Lặc Bồ-Tát mà sanh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ, đức Di-Lặc Bồ-Tát có ba mươi hai tướng, chúng đại Bồ-Tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh đúng như lời mà tu hành.

      Thế-Tôn! Con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như-Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm-phù-đề khiến chẳng dứt mất.
   6. Lúc bấy giờ, đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật khen rằng: " Hay thay! Hay thay! Phổ-Hiền! Ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất-khả tư-nghì công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó, để giữ gìn kinh này.


      Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ-Hiền Bồ-Tát.

      Phổ-Hiền! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó thì là thấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích-Ca Mâu-Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người ấy được đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật có lòng nghĩ nhớ chơn chính có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tính ghen ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ-Hiền.
   7. Phổ-Hiền! Sau khi Như-Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nào thấy người thọï trì đọc tụng kinh Pháp-Hoa phải nghĩ rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư-tử trong đại chúng trời người.


      Phổ-Hiền! Nếu ở đời sau, có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó.

      Nếu có người khinh chê đó rằng: " Ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi-ích". Tội báo như thế sẽ đời đời không mắt. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời này được quả báo hiện tại.

      Nếu lại thấy người thọï trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thực, hoặc chẳng thực, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch-lại (12) . Nếu khinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nướu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân-thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thũng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ.

      Cho nên Phổ-Hiền! Nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật.
   8. Lúc Phật nói phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến phát này có hằng-hà-sa vô lượng vô biên Bồ-Tát được trăm nghìn muôn ức môn " Triền-đà-la-ni", tam-thiên đại-thiên thế giới vi trần số các đại Bồ-Tát, đủ đạo Phổ-Hiền.

      Lúc Phật nói kinh này, Phổ-Hiền v.v... các vị Bồ-Tát, Xá-Lợi-Phất v.v... các vị Thanh-văn và hàng trời, rồng, nhơn, phi-nhơn v.v... tất cả đại chúng đều rất vui thọï trì lời Phật làm lễ mà đi.

KINH DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA
Quyển Thứ Bảy
HẾT


    I.- Diệu-Âm hạnh khắp, thành trước nên sau, hoằng dương kinh này, toàn nhờ công tổng trì (17) , tà ma ngoại đạo theo hơi gió lánh xa, đạo chơn thường lưu thông, muôn pháp đều viên dung.

    NAM-MÔ PHÁP-HOA HỘI-THƯỢNG PHẬT BỔ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

    II.- Pháp-Hoa Hải-Hội (13) đức Phật thân tuyên, ba chu (14) chín dụ nghĩa kinh mầu, bảy cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời, xướng tụng lợi người, trời.

    NAM-MÔ PHÁP-HOA HẢI-HỘI CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI BỔ-TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG (3 lần)

    III.- Một câu nhiễm tâm thần
    Đều giúp đến bờ kia

    Nghĩ suy ròng tu tập

    Hẳn dùng làm thuyền bè

    Tùy hỷ thấy cùng nghe

    Thường làm chủ với bạn

    Hoặc lấy hay là bỏ

    Qua tai đều thành duyên

    Hoặc thuận cùng với nghịch

    Trọn nhân đây được thoát.

    Nguyện này tôi giải thoát.

    Y báo cùng chánh báo

    Thường tuyên kinh mầu này

    Một cõi đến một trần

    Đều là vì lợi vật

    Cúi mong các đức Phật

    Thầm nhờ hộ trợ cho

    Tất cả hàng Bồ Tát

    Kín giúp sức oai linh

    Nơi nơi chưa nói kinh

    Đều vì chúng khuyến thỉnh

    Phàm chỗ có nói pháp

    Đích thân thờ cúng dường

    Một câu cùng một kệ

    Tăng tiến đạo Bồ-đề

    Một sắc và một hương

    Trọn không hề thối chuyển.
    IV.- Trời, A-tu-la, Dạ-xoa thảy
    Đến nghe pháp đó nên chí tâm:

    Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn

    Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy

    Bao nhiêu người nghe đến chốn này

    Hoặc trên đất liền hoặc hư không

    Thường với người đời sanh lòng từ

    Ngày đêm tự mình nương pháp ở

    Nguyện các thế giới thường an ổn

    Phước trí vô biên lợi quần sanh

    Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ

    Xa lìa các khổ về viên tịch.

    Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng

    Thường trì định phục để giúp thân

    Hoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêm

    Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
    
    NAM-MÔ HỘ-PHÁP CHƯ TÔN BỔ-TÁT. (3 lần)

    CHUNG


    THÍCH NGHĨA

    (1 ) Trên đầu đức Phật, thịt đùn cao lên như hình búi tóc, 1 tướng tốt trong 32 tướng tốt của thân Phật.

    (2 ) Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 hiệu này mới phải là Phật:
    1. Như-Lai: Toàn thể như như bất động, tùy duyên hóa độ mà đến trong muôn loài - đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động.

    2. Ứng-Cúng: Ruộng phước vô lượng vì lợi quần sanh nên đến thọ sự cúng dường của chín giới.

    3. Chánh-Biến-Tri: Hiểu biết suốt thấu khắp tất cả pháp một cách chơn chánh đúng như thực.

    4. Minh-Hạnh-Túc: Minh: trí huệ, Hạnh: công hạnh lợi mình lợi người. Trí huệ và công hạnh đều hoàn bị.

    5. Thiện-Thệ: Khéo qua. Qua Niết-bàn nhưng vẫn thường độ sanh, nhưng vẫn không rời Niết-bàn.
    6. Thế-Gian-Giải: Rành rẽ tất cả pháp của thế-gian và xuất-thế-gian.

    7. Vô-Thượng-Sĩ: Đấng vô thượng, không còn ai trên.
    8. Điều-Ngự-Trượng-Phu: Bậc trượng phu hay điều hòa hóa độ chúng sanh nhu hòa, và hay ngự phục hóa độ chúng sanh cang cường.
    9. Thiên-Nhân-Sư: Thầy của tất cả trời, người v.v...

    10. Phật: Đấng vô-thượng chánh đẳng chánh giác.
    " Thế-Tôn" hiệu chung của 10 hiệu trên. Nếu được đủ 10 đức hiệu trên thời là bậc tôn quý của thế-gian và xuất-thế-gian.
    (3 ) Kim-Cang: Một chất rất cứng rắn, không chi phá vỡ được.

    (4 ) Hiệu chung của tất cả người xuất gia.

    (5 ) Năm-Căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân.

    (6 ) Người chủ, người dùng bùa chú thuốc độc để hại người khác.

    (7 ) Ta thường gọi là mưa đá.

    (8 ) Mặt trời trí huệ, ý nói trí huệ sáng chói như mặt trời.

    (9 ) " Lòng bi" là lòng muốn cứu chúng sanh khỏi khổ, răn trừ các độc, như sấm vang làm khiếp vía các ma mị.

    " Ý TỪ" là muốn chúng sanh được hưởng các sự vui thỏa nên thường đem sự lợi lạc ban cho chúng sanh như mây rưới mưa đượm nhuần cỏ cây muôn vật.

    (10) Lòng tham giận, ganh, v.v... làm phiền nhiễu bức rức khổ não thân tâm người như lửa đốt, Bồ-Tát nói pháp trừ những tánh xấu trên đó làm cho thân tâm người thư thái mát mẻ, như rưới nước cam lồ tắt lửa.

    (11) Địa-ngục, ngã-quỷ, súc-sanh.

    (12) Bệnh hủi (da tróc sần sùi, tóc mày đều rụng).

    (13) Hội lớn rộng rất đông như biển không thể lường biết!

    (14) 1) Thuyết-pháp chu, 2) Thí-dụ chu 3) Nhân-duyên chu. Phụ.- Bích-chi-Phật: có hai hạng:

        1) Ra đời không gặp Phật, không gặp chánh pháp, nhân thấy sự biến

        đổi trong đời như hoa héo lá khô, v.v... mà tự ngộ lý vô thường, dứt kiến-tư-hoặc, thoát ly sanh tử luân hồi, gọi là vị: Độc Giác.

        2) Ra đời gặp Phật, gặp chánh pháp, tu pháp " thập-nhị-nhân-duyên" (xem Phẩm " Hoá-Thành-Dụ" thứ 7, quyển thứ ba), mà chứng ngộ vô sanh, thoát ly sanh tử luân hồi gọi là vị " Duyên-Giác", 2 bậc: Độc-Giác cùng Duyên-Giác, cứ quả vị thì ngang với quả A-la-hán.

    (15) Người xứ Tây-Trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay đậu v.v... ủ cho sanh trùng rồi sau mới ép. Ép dầu tức làsát hại nhiều trùng nên phải bị ương họa.

    (16) Để ví dụ những việc lâu xa khó gặp khó được. Kinh nói: " Như trong biển lớn có khúc cây bọng nổi trên mặt nước 100 năm một lần trôi qua, 100 năm một lần trôi lại; đáy biển có một con rùa đui, 100 năm một lần nổi lên mặt nước đón một bọng cây để chui vào. Biển rộng, cây 100 năm mới một lần trôi qua, rùa đã mù mà 100 năm mới nổi lên 1 lần, chực chui được vào bộng cây, khó lắm!'

    (17) Tức là "Đà-la-ni".

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

Luật sư yêu cầu chủ toạ để người làm chứng tự do khai báo

(TDGlaw) -  Luật sư đề nghị chủ toạ nêu câu hỏi khách quan để những người làm chứng tự do khai báo đúng ý chí của họ. Sáng 17-4, TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục với phần xét hỏi vụ cướp đò sông Ka Long. Các nhân chứng tiếp tục khẳng... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 18 Tháng 4 2019 | Hits:35 | comments

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

Tòa TP Cà Mau phạt 1 phụ nữ 3 năm tù về tội vu khống

(TDGlaw) -  Bị cáo tố nhiều cán bộ trong lúc cưỡng chế xây dựng đã làm bà mất 15 tỉ đồng và bóng gió nói lãnh đạo tỉnh có tư tình lăng nhăng. Ngày 17-4, Tòa án TP Cà Mau (Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thị... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 18 Tháng 4 2019 | Hits:12 | comments

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

Tố cán bộ trại giam quan hệ vợ người: 'Chỉ nói chuyện'

(TDGlaw) - Theo ông H, việc làm của anh T.V.H.H. là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phá vỡ hôn nhân gia đình người khác, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kiểm tra vụ tố cán bộ trại giam quan hệ vợ ngườiLiên quan đến tin tố cán bộ trại... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 08 Tháng 4 2019 | Hits:111 | comments

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

Báo nước ngoài đưa tin vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy

(TDGlaw) -  Vụ nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo nước ngoài. Hình ảnh trích từ camera. Gần đây, dư luận Việt Nam đã lên án kịch liệt vụ Phó Viện trưởng VKSND... Read more

Tin nhanh | Hồng Thúy | 08 Tháng 4 2019 | Hits:40 | comments

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực?

(TDGlaw) -  "Bà Yến nói trong tuần sẽ bố trí lên Điện Biên gặp trực tiếp gia đình tôi để nói lời xin lỗi, nhưng cả tuần qua vẫn không thấy bà ấy đâu..." Ảnh Clip bà Phạm Thị Yến nói về nữ sinh giao gà ở Điện Biên Trao đổi với phóng viên... Read more

Tin nhanh | Tràng An | 05 Tháng 4 2019 | Hits:52 | comments

Công ty luật TDG.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.